Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634264 nr. 16

34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN PIETER HEERMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 8 oktober 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I komt onderdeel NN te luiden:

NN

In artikel 7.11, eerste lid, onder a, wordt «2.2 tot en met 2.27» vervangen door «2.2, eerste lid en tweede lid, onderdelen a tot en met h, j en k, 2.3 tot en met 2.27» en wordt na «2.60» ingevoegd: 2.60a tot en met 2.60o,.

Toelichting

De indieners van dit amendement menen enerzijds dat meer transparantie over de besteding van financiële middelen door de publieke omroep gewenst is, maar willen anderzijds voorkomen dat de onafhankelijkheid van de publieke omroep op het spel komt te staan als gevolg van politieke discussies over de besteding van beschikbaar gestelde middelen op programmaniveau. De indieners willen dit voorkomen door het Commissariaat van de Media als onafhankelijke externe toezichthouder toezicht te laten houden op de procesafspraken en de criteria die de NPO opstelt bij de invulling van de nieuwe doelmatigheidsbevoegdheid van de raad van bestuur van de NPO. Met dit amendement wordt deze taak aan het takenpakket van het Commissariaat toegevoegd.

Segers Pieter Heerma