Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734257 nr. 11

34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN OOSTEN EN VAN TOORENBURG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 9 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

vaststellende dat het van groot belang is dat slachtoffers gecompenseerd worden in het hun aangedane leed;

overwegende dat dit eerst en vooral een plicht is van degene die het leed heeft veroorzaakt;

overwegende dat het daarom van belang is dat toegewezen affectieschade moet worden betaald door de daartoe veroordeelde en niet door de overheid;

roept de regering op, er zorg voor te dragen dat affectieschade waarvan de uitbetaling aan de slachtoffers wordt voorgeschoten door de overheid onverwijld en zo lang en veel mogelijk wordt verhaald op de veroordeelde die in gebreke is gebleven binnen de gestelde termijn te betalen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Oosten

Van Toorenburg