34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 september 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel H, onder 2, komt te luiden:

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Voor de toepassing van het tweede lid, tweede volzin, voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, geldt dat aan een politieke groepering bij de laatstgehouden verkiezing één of meer zetels is toegekend.

B

Artikel I, onderdeel AP, komt te luiden:

AP

In artikel R 4, tweede lid, wordt «dezelfde lijst» telkens vervangen door «een lijst» en wordt «meer dan vijftien zetels zijn» vervangen door: één of meer zetels is.

Toelichting

Deze tweede nota van wijziging bevat twee wijzigingen die hierna worden toegelicht.

Artikelsgewijze toelichting

Onderdeel A

Dit onderdeel regelt dat wanneer aan een politieke groepering één of meer zetels is toegekend bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, de betreffende groepering een maximum aantal van tachtig kandidaten mag plaatsen op de lijst voor de daaropvolgende Tweede Kamerverkiezing. Op grond van het met dit wetsvoorstel voorgestelde artikel Y 12 is deze nieuwe regeling voor de Tweede Kamerverkiezing (het voorgestelde artikel H 6, derde lid) niet van overeenkomstige toepassing op de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Onderdeel B

Dit onderdeel regelt dat wanneer aan een politieke groepering één of meer zetels is toegekend bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, de betreffende groepering een maximum aantal van tachtig kandidaten mag plaatsen op de lijst voor de daaropvolgende Eerste Kamerverkiezing.

Klein

Naar boven