Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634238 nr. 7

34 238 Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 4 maart 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 18.4.7a wordt in de omschrijving van het begrip «jeugdige» onder 2°, achter het eerste streepje de zinsnede «of vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar is gebleken» vervangen door: of voor wie vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar is gebleken.

B

In de artikelen 18.4.7e, eerste lid, en 18.4.7f, eerste en tweede lid, wordt na «artikel 18.4.7c» telkens ingevoegd: , artikel 18.4.7d.

Toelichting

Onderdeel A

Deze wijziging betreft een taalkundige verbetering.

Onderdeel B

Reden voor deze wijziging is dat abusievelijk niet werd geregeld dat ook toezicht dient te worden gehouden op de naleving van de meldplicht van artikel 18.4.7d inzake calamiteiten en geweld in het kader van de uitvoering van de jeugdzorg of (gezins)voogdij. Door de onderhavige wijziging wordt deze omissie hersteld.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn