Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034225 nr. 26

34 225 Toekomst van de Nederlandse onderzeedienst

Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2020

De vaste kamercommissie voor Defensie heeft in vragen over de brief d.d. 13 december 2019 inzake Vervanging Onderzeeboten (Kamerstuk 34 225, nr. 24) gevraagd om een aantal documenten over de onderzoeksfase van de Vervanging Onderzeeboten openbaar aan de Kamer beschikbaar te stellen.

In de beantwoording van de vragen van uw Kamer heb ik op 5 maart j.l. (Kamerstuk 34 225, nr. 25) aangegeven dat de door u, in Kamervraag 23, opgevraagde rapporten niet openbaar gedeeld kunnen worden, omdat rekening gehouden moet worden met de rubricering van de rapporten en de non-disclosure agreements die met kandidaatwerven zijn aangegaan c.q. de commercial in confidence basis waarop een deel van de informatie verkregen is. In de beantwoording is tevens aangegeven, dat bekeken zou worden of en op welke wijze uw Kamer ondanks de belemmeringen over de inhoud van de rapporten geïnformeerd kan worden.

Dit leidt er toe dat, in dit geval, op basis van vertrouwelijke inzage, via de griffie, vijf kerndocumenten uit de onderzoeksfase van Vervanging Onderzeeboten met u kan delen. Tegelijkertijd met deze brief, bied ik u de volgende documenten vertrouwelijk via de griffie ter inzage1 aan:

  • 1. TNO-onderzoek naar onbemande onderzeeboten (TNO 2017 R11401);

  • 2. Onderzoek mogelijkheden internationale samenwerking (CDS 2018);

  • 3. Kosten-batenanalyse (DMO 2018);

  • 4. Appreciatie resultaten rapport kosten-baten analyse van CDS (CDS2018, BS2018027574);

  • 5. Maritiem advies onderzeeboten van CZSK (CZSK 2019, CZSK2019000740).

Deze documenten zijn departementaal vertrouwelijk gerubriceerd en zullen, conform de werkwijze van bijvoorbeeld de vertrouwelijke bijlage van de inzetbaarheidsrapportage, vertrouwelijk via de griffie door uw Kamer kunnen worden ingezien.

Deze documenten vallen niet onder de informatie die commercial in confidence dan wel onder non-disclosure agreements door de werven is verstrekt. Informatie is daardoor niet herleidbaar naar de werven.

Documenten 4 en 5 zijn aanvullende stukken die onlosmakelijk zijn verbonden aan document 3, de kosten-batenanalyse. Tezamen belichten deze stukken de keuzes voor de variant, het aantal en het levensduurkostenbudget zoals deze in de B-brief van 13 december 2019 inzake Vervanging Onderzeeboten (Kamerstuk 34 225, nr. 24) zijn verwoord.

De andere door u opgevraagde stukken uit de B-fase, te weten het rapport «Werfselectie» over de eigenschappen van de vier geselecteerde kandidaat-werven (2018), de appreciatie mogelijkheden voor industriële samenwerking (2018) en het onderzoek naar de bijdragen van kandidaat-werven aan het realiseren van de doelstellingen van de Defensie Industrie Strategie (2019), bevatten informatie die commercial in confidence dan wel op basis van non-disclosure agreements door de kandidaat-werven met Defensie is gedeeld. Deze informatie is herleidbaar naar de werven. Bovendien zijn deze rapporten onderdeel van het lopende aanbestedingsdossier en zijn daarom in deze fase niet beschikbaar te stellen, ook niet vertrouwelijk. Hierbij hanteert Defensie de procedures zoals deze ook gelden voor andere Defensie Materieel Proces (DMP)-plichtige projecten.

Op 25 juni a.s. vindt een Algemeen overleg Materieel Defensie plaats, waarbij ook Vervanging Onderzeeboten geagendeerd is. In het besloten gedeelte van het AO ben ik uiteraard bereid om eventuele vragen over de vertrouwelijk gedeelde documenten te beantwoorden.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Bijlage 1: lijst van documenten

  • 1. TNO-onderzoek naar onbemande onderzeeboten (TNO 2017 R11401);

  • 2. Onderzoek mogelijkheden internationale samenwerking (CDS 2018);

  • 3. Kosten-batenanalyse (DMO 2018);

  • 4. Appreciatie resultaten rapport kosten-baten analyse van CDS (CDS2018, BS2018027574);

  • 5. Maritiem advies onderzeeboten van CZSK (CZSK 2019, CZSK2019000740).


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer