Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634224 nr. 6

34 224 Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden)

Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 maart 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel C wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 194a, tweede lid, eerste volzin, van Boek 4 BW wordt «voor zover deze niet uit zijn erfdeel, vermeerderd met het bedrag dat aan hem is gelegateerd» vervangen door: voor zover deze niet uit hetgeen hij krachtens erfrecht uit de nalatenschap heeft verkregen.

Toelichting:

Zoals in de nota naar aanleiding van het verslag is aangekondigd, wordt een suggestie van de adviescommissie familie- en jeugdrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten overgenomen. In artikel 4:194a, tweede lid, wordt volledigheidshalve gesproken van al hetgeen de erfgenaam krachtens erfrecht uit de nalatenschap heeft verkregen. Hieronder vallen legaten en lastbevoordelingen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur