Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634219 nr. 9

34 219 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN

Ontvangen 7 april 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel H, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de onderdeelsaanduiding «H» wordt als aanhef ingevoegd: Artikel 15f wordt als volgt gewijzigd:.

2. De zinsnede «In artikel 15f, eerste lid,» wordt vervangen door: 1. In het eerste lid.

3. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het achtste en negende lid tot negende en tiende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 8. De houder van de vergunning die financiële zekerheid gesteld heeft door het deelnemen in een fonds als bedoeld in artikel 15f, derde lid, onder b, zendt aan Onze genoemde Ministers jaarlijks een overzicht van de omvang van de gestelde zekerheid, en van de mate waarin die de kosten, bedoeld in het eerste lid, dekt. Indien naar het oordeel van Onze genoemde Ministers in twee opeenvolgende jaren uit het overzicht blijkt van een tekort in de zekerheid, verzoeken deze de houder binnen zes maanden een aanvraag om goedkeuring van de ter herstel van dat tekort aan te passen financiële zekerheid in te dienen. Op de aanvraag zijn het eerste tot en met zevende lid van overeenkomstige toepassing.

3. In het negende lid (nieuw) wordt «zevende lid» vervangen door: achtste lid.

Toelichting

De indieners van dit amendement beogen met dit amendement er zorg voor te dragen dat er meer inzicht ontstaat over de financiële zekerheidsstelling voor ontmantelingsfondsen van kerncentrales. Zij doen dit door een jaarlijkse financiële rapportageplicht in te voeren voor de houder van een vergunning over de omvang van het ontmantelingsfonds.

Uit de artikelen 29 en 44b, eerste lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen vloeit voort dat exploitanten van kerncentrales iedere 5 jaar de wijze waarop financiële zekerheid wordt gesteld actualiseren. Bij de voormalige kerncentrale Dodewaard is sprake van een tekort en bij kerncentrale Borssele zijn er zorgen over de financiële toekomst.

Met dit amendement wordt daarom in de Kernenergiewet geregeld dat, in aanvulling op de bestaande plicht om de financiële zekerheid vijfjaarlijks te actualiseren, de exploitant jaarlijks inzage dient te geven in de «dekkingsgraad» van het ontmantelingsfonds.

Indien naar het oordeel van de Ministers van Financiën en Infrastructuur en Milieu voor het tweede opeenvolgende jaar sprake is van een tekort dan regelt dit amendement dat zij de vergunninghouder verzoeken om binnen 6 maanden een aanvraag om goedkeuring van de geactualiseerde financiële zekerheid in te dienen. Op deze wijze wordt beter de vinger aan de pols gehouden als het gaat om de financiële zekerheidsstelling door middel van deelname in een ontmantelingsfonds.

Dik-Faber Van Tongeren