Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634219 nr. 8

34 219 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 januari 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In Artikel I, onderdeel D, komt artikel 4 als volgt te luiden:

Artikel 4

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de Autoriteit in het belang van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming of beveiliging bij verordening regels kan stellen met betrekking tot organisatorische of technische onderwerpen.

2. De Autoriteit stelt een verordening niet vast dan nadat van het ontwerp op geschikte wijze kennis is gegeven en aan een ieder de gelegenheid is geboden om binnen een bij die bekendmaking door de Autoriteit vast te stellen termijn van ten minste vier weken na de dag waarop de kennisgeving is gedaan, zienswijzen schriftelijk ter kennis van de Autoriteit te brengen.

B

Artikel I, onderdeel Aa, komt als volgt te luiden:

Aa

Artikel 76, eerste lid, komt als volgt te luiden:

1. Het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 4, 14, 15c, 15f, 16, 17, 17a, 18a, 21, 29, 32, 34, 37, 38a, 67, 68, 73 of 75 wordt overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal en in de Staatscourant bekendgemaakt. Aan een ieder wordt de gelegenheid geboden binnen een bij die bekendmaking vast te stellen termijn van ten minste vier weken opmerkingen over het ontwerp schriftelijk ter kennis te brengen van Onze Ministers van Infrastructuur en Milieu, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en, behoudens ingeval het een maatregel krachtens artikel 21 betreft, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Toelichting

Deze nota van wijziging wordt ingediend mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Onderdeel A voorziet in een wijziging van het voorgestelde artikel 4 van de Kernenergiewet. Daarin wordt nu beter de begrenzing van de regelgevende bevoegdheid voor de ANVS tot uitdrukking gebracht. De ANVS kan slechts in het belang van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming of beveiliging regels stellen. Verder is geëxpliciteerd dat de ANVS bij verordening regels stelt. Ten slotte is het woord «nadere» geschrapt omdat hiervan ten onrechte de suggestie uitgaat dat de door de ANVS te stellen regels alleen een aanvulling zouden kunnen zijn op al in de wet gestelde regels. Dat is niet het geval. Het gaat hier om organisatorische of technische onderwerpen die doorgaans niet op wetsniveau zijn geregeld.

Onderdeel B voorziet erin dat de algemene maatregel van bestuur op grond van het voorgestelde artikel 4 van de Kernenergiewet wordt voorgehangen. Zoals hierboven is uiteengezet geeft dit artikel de bevoegdheid om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen dat de ANVS regels kan stellen over technische en organisatorische onderwerpen. Het is de bedoeling dat voor deze algemene maatregel van bestuur een voorhangverplichting gaat gelden. Dat is in lijn met de voorhangregeling in de huidige Kernenergiewet. Dit was abusievelijk nog niet geregeld. Deze nota van wijziging voorziet erin dat in artikel 76, eerste lid, Kernenergiewet, waarin de voorhangverplichting is neergelegd, alsnog wordt verwezen naar artikel 4.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus