Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634219 nr. 18

34 219 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 11 april 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 3, derde lid, als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen h en i worden geletterd i en j.

2. Na onderdeel g wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • h. het als waarnemer optreden bij gezamenlijke inspecties van in het buitenland gelegen inrichtingen in de nabijheid van Nederland, indien dit is overeengekomen met de daartoe bevoegde vergelijkbare buitenlandse autoriteiten;.

Toelichting

Elk land is op het eigen grondgebied verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de (voormalige) inrichtingen waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen. Ongelukken in deze inrichtingen kunnen echter grote grensoverschrijdende gevolgen hebben.

Op grond van artikel 3, derde lid, onderdeel f, heeft de Autoriteit daarom tot taak samen te werken met vergelijkbare buitenlandse autoriteiten in de nabijheid van Nederlandse nucleaire inrichtingen. Met dit amendement krijgt de Autoriteit ook tot taak als waarnemer op te treden bij gezamenlijke inspecties, teneinde de in het buitenland gelegen nucleaire installaties met eigen deskundige ogen te aanschouwen en zich een beeld te vormen over de inspectiemethoden. Dit met het oog op het Nederlandse belang bij de ontwikkeling van de veiligheid van buitenlandse inrichtingen. De Autoriteit voert deze waarnemende activiteiten slechts uit binnen de kaders van afspraken over gezamenlijke inspecties die tussen de overheden van Nederland en haar buurlanden worden gemaakt. De indieners beogen met dit amendement de collegiale inspecties die door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming kunnen worden uitgevoerd een wettelijke basis te geven.

Dik-Faber Van Veldhoven