Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634219 nr. 17

34 219 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 7 april 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel I, onderdeel R, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ra

Na artikel 43a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 43b

  • 1. De Autoriteit draagt er zorg voor dat de Nederlandse bevolking op passende wijze, in ieder geval langs elektronische weg op een algemeen toegankelijke wijze, informatie wordt verstrekt over ongewone gebeurtenissen binnen inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onder b, en, voor zover daarover informatie beschikbaar is, over ongewone gebeurtenissen binnen vergelijkbare buitenlandse inrichtingen in de nabijheid van Nederland.

  • 2. De Autoriteit bericht Onze Minister jaarlijks vóór 1 juli over de ongewone gebeurtenissen die in het voorgaande jaar hebben plaatsgevonden.

  • 3. Bij de informatieverstrekking en het bericht wordt in ieder geval ingegaan op de oorzaak, omvang en gevolgen van de ongewone gebeurtenissen, alsmede op de bij de ongewone gebeurtenissen genomen maatregelen.

Toelichting

Op grond van het voorgestelde artikel 3, derde lid, onderdeel d, van de Kernenergiewet heeft de Autoriteit tot taak het geven van voorlichting. Met dit amendement wordt geregeld welke activiteiten daar in ieder geval onder worden verstaan.

Concreet regelt dit amendement dat de Nederlandse bevolking niet alleen over ongevallen wordt geïnformeerd (bestaande artikel 43 van de Kernenergiewet) maar ook over ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties voor zover ze niet zijn gecategoriseerd als een ongeval. Op 27 februari 1980 heeft de toenmalige Minister van Sociale Zaken toegezegd de Tweede Kamer jaarlijks schriftelijk te informeren over het functioneren van de Nederlandse kerncentrales. Deze rapportage is geen verantwoording van de handhavingactiviteiten van de toezichthouder, maar geeft openheid over de belangrijkste ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties. In de loop der jaren is deze rapportage uitgebreid tot een rapportage van alle gemelde ongewone gebeurtenissen van alle nucleaire inrichtingen in Nederland en de met deze inrichtingen verbonden radiologische laboratoria. Per 1 januari wordt deze rapportage verzorgd door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De overheid wil burgers actiever informeren. Daarom zijn sinds begin 2013 de ongewone gebeurtenissen in de nucleaire bedrijven op de website van de ILT geplaatst en vanaf 1 januari 2015 op de website van de ANVS. In het voorgestelde artikel 43b wordt de jaarlijkse rapportage (tweede lid) en de publicatie op de website van de ANVS (eerste lid) wettelijk geborgd.

Als gevolg van de gebeurtenissen met kerncentrales vlak over de grens in België heeft de Tweede Kamer de motie Smaling/Albert de Vries (Kamerstukken II 2015/16, 25 422 nr. 134) aangenomen waarin de regering wordt verzocht structurele en eenduidige verbeteringen aan te brengen in de informatievoorziening aan de burgers. Er ligt een brede wens van burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio's bij de Nederlandse-Belgische grens om nadere afspraken te maken over stroomlijning, harmonisatie en duiding van de beschikbare informatie over storingen bij de kerncentrales. Het is wenselijk dat de informatievoorziening over centrales vlak over de grens op een vergelijkbare wijze gebeurt als met Nederlandse centrales. Dit is allereerst een verantwoordelijkheid van de Belgische en Duitse overheid. Op grond van het voorgestelde artikel 3, derde lid, onder f, heeft de ANVS wel tot taak samen te werken met vergelijkbare buitenlandse autoriteiten en informatie te delen. Met het in dit amendement voorgestelde artikel 43b, eerste lid, wordt van de ANVS tevens gevraagd met het oog op de genoemde informatievoorziening naar burgers actief informatie te vragen van de buitenlandse autoriteiten. Hierdoor kunnen Nederlandse burgers op één plek een overzicht vinden van alle ongewone gebeurtenissen in inrichtingen binnen en buiten Nederland waarbij een eventueel ongeval gevolgen kan hebben voor burgers in Nederland. De ANVS kan uiteraard alleen aan publicatie van deze informatie worden gehouden voor zover zij deze informatie verkrijgt van de buitenlandse autoriteiten.

Dik-Faber Remco Dijkstra


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.