Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534210-IV nr. 2

34 210 IV Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

1

     

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

2

     

1.

Leeswijzer

2

2.

Het beleid

2

 

2.1 De beleidsartikelen

2

 

2.2 De niet-beleidsartikelen

4

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2015. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2015 opgebouwd.

Dit begrotingshoofdstuk valt onder het regime voor «kleine begrotingen» en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen onder artikel 2.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2015.

2. Beleid

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

61.553

877

62.430

4.477

4.377

– 123

– 123

                 

Uitgaven:

61.553

877

62.430

4.477

4.377

– 123

– 123

 

Waarvan juridisch verplicht

94%

 

94%

       
                 

1.1

Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

61.553

877

62.430

4.477

4.377

– 123

– 123

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

61.553

877

62.430

4.477

4.377

– 123

– 123

 

Grensbewaking

6.100

0

6.100

0

0

0

0

 

Kustwacht

35.402

– 123

35.279

– 123

– 123

– 123

– 123

 

Recherchecapaciteit

15.698

1.270

16.968

4.870

4.770

270

270

 

Rechterlijke macht

4.353

– 270

4.083

– 270

– 270

– 270

– 270

                 

Ontvangsten:

4.857

0

4.857

0

0

0

0

Toelichting

1.1. Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Recherchecapaciteit

De acute knelpunten in de rechtshandhaving op Sint Maarten worden aangepakt (2015–2017). Daartoe wordt o.a. het Recherche Samenwerkingsteam (RST) uitgebreid voor het uitvoeren van grootschalige opsporingsverzoeken. Tevens worden het Openbaar Ministerie en de grensbewaking versterkt.

Beleidsartikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 20151

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

30.435

129.981

160.416

3.114

3.607

1.874

1.819

                 

Uitgaven:

199.552

129.981

329.533

3.114

3.607

1.874

1.819

 

Waarvan juridisch verplicht

96%

 

96%

       
                 

2.1

Apparaat

9.797

2.626

12.423

2.940

2.881

2.266

1.866

 

Personele uitgaven

6.432

2.693

9.125

3.488

3.010

2.241

1.841

 

Eigen personeel

6.147

2.482

8.629

3.277

2.799

2.030

1.630

 

Externe inhuur

35

136

171

136

136

136

136

 

Overig personeel

250

75

325

75

75

75

75

 

Materiële uitgaven

3.365

– 67

3.298

– 548

– 129

25

25

 

Overig materieel

3.365

– 67

3.298

– 548

– 129

25

25

                 

2.2

duurzame economische ontwikkeling

19.293

– 1.881

17.412

519

1.071

– 47

– 47

 

Subsidies

938

60

998

60

60

0

0

 

IUCN

938

0

938

0

0

0

0

 

Subsidies Caribisch Nederland

0

60

60

60

60

0

0

 

Inkomensoverdracht

5.009

0

5.009

0

0

0

0

 

Pensioenen

5.009

0

5.009

0

0

0

0

 

Bijdragen aan medeoverheden

6.148

– 1.134

5.014

1.266

1.118

0

0

 

Sociaaleconomische initiatieven BES

6.148

– 1.134

5.014

1.266

1.118

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

7.198

– 807

6.391

– 807

– 107

– 47

– 47

 

Samenwerkingsprogramma`s

7.198

– 807

6.391

– 807

– 107

– 47

– 47

                 

2.4

Schuldsanering

170.462

129.236

299.698

– 345

– 345

– 345

0

 

Leningen

170.462

129.236

299.698

– 345

– 345

– 345

0

 

Lopende inschrijving

170.117

129.581

299.698

0

0

0

0

 

Tijdelijke leenfaciliteit

345

– 345

0

– 345

– 345

– 345

0

                 

Ontvangsten:

34.618

9.100

43.718

0

0

0

0

X Noot
1

inclusief amendement Van Laar/Segers

Toelichting

2.1. Apparaat

Personeel

Eigen personeel

Met ingang van 2015 worden de apparaatsbudgetten van de Rijksvertegenwoordigers overgeheveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) naar Koninkrijksrelaties (IV) (€ 1,5 mln.).

Daarnaast wordt een Integrity Commission (IC) op Sint Maarten ingesteld, die belast is met de advisering over integriteitsbeleid aan de regering van Sint Maarten (€ 7,0 mln. in de periode 2015–2019).

2.2 Duurzame economische ontwikkeling

Bijdragen aan medeoverheden

Sociaaleconomische initiatieven BES

Conform het amendement Van Laar/Segers wordt € 3,0 mln. ingezet voor het dossier Kinderrechten Caribisch Nederland. De uitgaven vinden verspreid plaats in de periode 2015–2017.

Verder betreft dit een bijdrage Integrale aanpak Caribisch Nederland van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor onder andere kinderopvang voorzieningen.

Tijdens de Caribisch Nederland (CN)-week in juni 2014 heeft Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor 2015 en 2016 € 0,7 mln. toegezegd voor economische ontwikkeling op de eilanden.

2.4 Schuldsanering

Leningen

Lopende inschrijving

Voor Curaçao is een leenaanvraag van ANG 267,0 mln. (€ 129,6 mln.) ingewilligd voor de 2e tranche van het nieuwe ziekenhuis (ANG 187,0 mln.) en voor overige investeringen (ANG 80,0 mln.).

Ontvangsten

In 2015 wordt de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) opgeheven. In totaal komt een bedrag van € 7,7 mln. terug als ontvangst op begrotingshoofdstuk IV. Hiervan is al € 3,0 mln. aan de begroting 2015 toegevoegd op grond van het amendement Van Laar/Segers in verband met Kinderrechten in Caribisch Nederland. De overige middelen (€ 4,7 mln.) worden ingezet voor de knelpunten op het terrein van integriteit en rechtshandhaving op Sint Maarten.

2.2 Het niet-beleidsartikel

Niet-beleidsartikel 3 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand vastgestelde begroting 2015

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Mutaties 2019

Verplichtingen:

803

183

986

186

180

163

162

                 

Uitgaven:

803

183

986

186

180

163

162

                 

3.1

Loonbijstelling

33

122

155

118

115

115

114

                 

3.2

Prijsbijstelling

360

211

571

218

215

199

199

                 

3.3

Onvoorzien

410

– 150

260

– 150

– 150

– 151

– 151

Toelichting

3.3 Onvoorzien

Algemeen

Besloten is een Integrity Commission (IC) in te stellen op Sint Maarten. Budget dat hiertoe vanuit 2014 op Onvoorzien was gereserveerd wordt overgeheveld.