34 210 I Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de begroting van de Koning.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Suppletoire mutaties

De uitgavenmutaties die voor 2015 op de eerste suppletoire begroting van de Koning staan, zijn in relatie tot de Rijksbegroting budgetneutraal. De Rijksbegroting gaat dus als geheel niet omhoog, wel vinden er enkele budgettaire verschuivingen plaats binnen de Rijksbegroting t.b.v. de begroting van de Koning. Deze worden onderstaand afzonderlijk toegelicht.

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

Uitgaven

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015

 

40.085

     

Suppletoire mutaties:

   

1. Loon- en prijsbijstelling 2015

2

103

2. Loon- en prijsbijstelling 2015

3

23

3. Communicatie Koninklijk Huis

3

86

4. Eindejaarsmarge 2014 Kabinet van de Koning

3

23

5. Overboeking Kabinet van de Koning

3

– 2

     

Stand 1e suppletoire begroting 2015

 

40.318

Toelichting

Ad 1 en 2. Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

Ad 3. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) verzorgt de communicatie over de leden van het Koninklijk Huis en de mediabegeleiding bij publieke optredens van de leden in binnen- en buitenland. De mutatie houdt verband met een intensivering van de personele inzet als gevolg van het toegenomen aantal publieke optredens van de Koning en Koningin in binnen- en buitenland en de intensivering van het gebruik van sociale media voor de communicatie over het Koninklijk Huis (zoals Twitter en Facebook). De personele formatie van de RVD wordt niet uitgebreid als gevolg van deze actie; wel wordt binnen de RVD personele inzet verschoven naar de communicatie over het Koninklijk Huis. De mutatie is daarmee intern gedekt op de AZ-begroting en leidt daar tot hogere ontvangsten, als gevolg van de doorbelasting naar de begroting van de Koning. De Rijksbegroting als geheel gaat per saldo dus niet omhoog.

Ad 4 en 5. Dit betreft de doorbelasting van uitgavenmutaties die op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning op begroting III hebben plaatsgevonden. Deze mutaties worden als uitgaaf en ontvangst van die begroting toegelicht.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art. nr.

Ontvangsten

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2015

 

nihil

     

Suppletoire mutaties:

   

1. Eindafrekening Militaire Huis 2014

3

57

     

Stand 1e suppletoire begroting 2015

 

57

Toelichting

De eindafrekening van het in 2014 verstrekte voorschot aan het Ministerie van Defensie voor het Militaire Huis vindt plaats in het volgende begrotingsjaar. Het verschil tussen het verstrekte voorschot aan het Ministerie van Defensie en de goedgekeurde einddeclaratie over 2014 leidt tot een ontvangst van € 57.000.

2. Toelichting niet-beleidsartikelen

(bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting 2015 (1)

Mutaties via NvW en amende-menten (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (3)

Stand 1e suppletoire begroting

(4) = (1+2+3)

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

 

Verplichtingen

40.085

233

40.318

210

210

210

210

                   
 

Uitgaven

40.085

233

40.318

210

210

210

210

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

7.659

7.659

2

Functionele uitgaven van de Koning

26.826

103

26.929

103

103

103

103

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.600

130

5.730

107

107

107

107

                   
 

Ontvangsten

nihil

57

57

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

nihil

2

Functionele uitgaven van de Koning

nihil

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

nihil

57

57

Toelichting

De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 en 3 betreffen de loon- en prijsbijstelling 2015, de personele inzet ten behoeve van de communicatie over het Koninklijk Huis en de overboeking vanuit het Kabinet van de Koning, zoals toegelicht in paragraaf 1.

Naar boven