Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534200-XII nr. 4

34 200 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:

 • a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII);

 • b. de begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van brieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2014/2015, xx xxx XII, nr. x en xx xxx, nr. xx).

De begrotingsstanden vanaf de ontwerpbegroting 2014 zijn hieronder in tabelvorm opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.

Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.

Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22), is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 mln.

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 mln.

> € 2,5 mln.

> € 22,5 mln.

> 10%

> € 50 mln.

> € 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht.

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Infrastructuur en Milieu (XII)

Suppletoire mutaties 2014 (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

 

10.253,8

261,3

Stand vastgestelde begroting 2014

 

10.253,8

261,3

Stand 1e suppletoire begroting 2014

 

10.027,2

228,5

Stand 2e suppletoire begroting 2014

 

9.910,4

215,6

         

– mutaties Slotwet

     
         

Kader relevante mutaties

     

1.

Onderuitputting en ontvangstenmeevaller

11

– 2,8

0,0

   

14

– 0,5

1,2

   

19

– 3,4

5,4

   

15

– 1,6

0,0

   

16

– 2,0

0,0

2.

Onderuitputting en ontvangstentegenvaller

17

– 1,5

– 7,1

   

22

– 3,1

– 2,4

3.

Groei op het Spoor

26

1,4

0,0

 

Overig

div.

2,6

2,2

Realisatie 2014

 

9.899,5

215,0

Ad 1. Bepaalde artikelen hebben het gemandateerde budget niet volledig uitgeput. Vaak had dit met vertragingen te maken. Er was ook sprake van ontvangstenmeevallers. De grootste ontvangstenmeevaller vond op artikel 19 plaats, waar opbrengsten voor het Emission Trade System (ETS) hoger waren dan de (bij Najaarsnota bijgestelde) raming. Deze zijn afhankelijk van de marktwerking en kunnen daarom fluctueren.

Ad 2. Bepaalde artikelen hebben het gemandateerde budget niet volledig uitgeput. Vaak had dit met vertragingen te maken. Er was ook sprake van tegenvallers aan de ontvangstenkant. Zo kwam op artikel 17 Luchtvaart € 7 mln minder aan heffingen in het kader van Geluidsisolatie Schiphol als gevolg van een lagere hoeveelheid vliegbewegingen.

Ad 3. De verhoging van de voeding van het Infrastructuurfonds is met name het gevolg van het terugboeken van het in 2014 niet gerealiseerde beschikbare bedrag met betrekking tot het Actieplan Groei op het Spoor.

De Beleidsartikelen

Artikel 11 Waterkwantiteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

11

Waterkwantiteit

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

34.814

39.847

42.884

– 2.128

40.756

 

Uitgaven:

39.731

42.160

42.855

– 2.780

40.075

 

11.01

Algemeen waterbeleid

34.564

34.666

35.603

– 1.587

34.016

 

11.01.01

Opdrachten

2.436

2.488

2.092

– 565

1.527

 

11.01.02

Subsidies

10.712

10.946

12.831

– 1.022

11.809

 
 

– Partners voor Water (HGIS)

10.500

10.500

12.810

– 1.022

11.788

 
 

– Overige subsidies

212

446

21

0

21

 

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

19.416

19.232

19.908

0

19.908

 
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

473

558

558

0

558

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

18.943

18.674

19.350

0

19.350

 

11.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.000

2.000

772

0

772

 

11.02

Waterveiligheid

2.860

2.842

3.137

88

3.225

 

11.02.01

Opdrachten

2.860

2.842

3.137

88

3.225

 

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.307

4.652

4.115

– 1.281

2.834

 

11.03.01

Opdrachten

1.992

4.337

4.115

– 1.281

2.834

 

11.03.05

Bijdrage aan internationale organisaties

315

315

0

0

0

 
 

Ontvangsten

30

30

30

43

73

1)

 • 1. In het kader van de «Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water» zijn ontvangsten uit voorgaande jaren binnengekomen. Daarnaast zijn er hogere ontvangsten van de EU voor de afrekening van het waterkwaliteitsproject Scadwin.

Artikel 12 Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

12

Waterkwaliteit

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

83.393

83.503

85.635

16

85.651

 

Uitgaven:

85.558

85.478

84.927

– 100

84.827

 

12.01

Waterkwaliteit

85.558

85.478

84.927

– 100

84.827

 

12.01.01

Opdrachten

3.815

3.379

4.147

– 169

3.978

 

12.01.02

Subsidies

36

113

263

14

277

 

12.01.03

Bijdrage aan agentschappen

78.944

78.944

78.944

2

78.946

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

78.944

78.944

78.944

2

78.946

 
 

* Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren

67.968

67.968

67.968

2

67.970

 
 

* Natuurcompensatie Perkpolder

7.372

7.372

7.372

0

7.372

 
 

* Natuurlijker Markermeer/IJ'meer

3.153

3.153

3.153

0

3.153

 
 

* Verruiming vaargeul Westerschelde

451

451

451

0

451

 

12.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

1.453

1.453

81

– 81

– 0

1)

12.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.310

1.589

1.492

134

1.626

 
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

 
 • 1. In het kader van de «Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water» is een betaling van € 81.000 aan opdrachtnemer RVO doorgeschoven naar 2015.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

136.319

91.338

120.750

– 19.340

101.410

1)

Uitgaven:

105.979

110.088

97.738

416

98.154

 

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

10.756

11.516

8.139

– 411

7.728

 

13.01.01

Opdrachten

7.770

7.830

4.660

– 191

4.469

 

13.01.02

Subsidies

1.386

1.986

1.740

30

1.770

 

13.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.200

1.200

1.451

0

1.451

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.200

1.200

1.451

0

1.451

 

13.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

400

500

288

– 250

38

2)

13.02

Geo-informatie

39.131

42.838

42.219

394

42.613

 

13.02.01

Opdrachten

2.590

2.490

2.731

– 55

2.676

 

13.02.02

Subsidies

0

300

11.464

30

11.494

 

13.02.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

36.541

40.048

28.024

419

28.443

 
 

– Basisregistraties

36.541

40.048

28.024

419

28.443

 

13.03

Gebiedsontwikkeling

11.083

12.178

13.209

394

13.603

 

13.03.01

Opdrachten

217

1.312

1.427

306

1.733

 

13.03.02

Subsidies

60

60

120

74

194

3)

13.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

 

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

10.806

10.806

11.662

14

11.676

 
 

– Bufferzones

0

0

0

0

0

 
 

– Projecten BIRK

5.278

5.278

11.662

14

11.676

 
 

– Projecten Nota Ruimte

5.528

5.528

0

0

0

 
 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

0

0

0

0

0

 

13.04

Ruimtegebruik bodem

33.321

33.868

28.658

– 220

28.438

 

13.04.01

Opdrachten

3.856

3.337

2.350

– 504

1.846

 

13.04.02

Subsidies

16.538

15.830

19.446

1

19.447

 
 

– Bedrijvenregeling

6.400

6.400

6.921

3

6.924

 
 

– Overige subsidies

10.138

9.430

12.525

– 2

12.523

 

13.04.03

Bijdrage aan agentschappen

7.066

6.862

6.862

0

6.862

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

7.066

6.862

6.862

0

6.862

 

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

4.261

5.519

0

283

283

 
 

– Meerjarenprogramma Bodem

1.981

3.095

0

0

0

 
 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

2.280

2.424

0

283

283

 

13.04.07

Bekostiging

1.600

2.320

0

0

0

 
 

– Uitvoering klimaatadaptie

1.600

2.320

0

0

0

 

13.05

Eenvoudig Beter

11.688

9.688

5.513

259

5.772

 

13.05.01

Opdrachten

11.376

8.183

3.441

259

3.700

 

13.05.03

Bijdrage aan agentschappen

312

1.505

2.072

0

2.072

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

312

1.505

2.072

0

2.072

 
 

Ontvangsten

934

934

1.600

1.301

2.901

4)

 • 1. De lagere verplichtingen op artikel 13 worden grotendeels veroorzaakt door een mutatie van € 15 mln. Er geen beroep is gedaan op de garantieregeling bodemsaneringskredieten voor het MKB. Daarnaast is er vertraging opgetreden in de bouw van het elektronische systeem inzake OLO-3, dit brengt een verplichtingenmutatie met zich mee van € 1,66 mln.

 • 2. Als gevolg van projectvertragingen binnen het programma «Mooi Nederland», schuift de vaststelling van de subsidietoekenningen door naar 2015.

 • 3. De hogere kasuitgaven zijn veroorzaakt door een nabetaling op de verplichtingen 2013 die voortvloeien uit de losse subsidies Gebieden en Projecten.

 • 4. Op diverse ontvangstposten zijn meevallers ontstaan. De subsidietoekenningen in het kader van het programma «Mooi Nederland» en «Klimaatbuffers» zijn hoger bevoorschot dan nodig. Daarnaast zijn er meerontvangsten als gevolg van het kostenverhaal Bodemsanering. Tot slot is bij vaststelling van de subsidie 2013 aan Stichting Bureau Commissie Mer gebleken dat de uiteindelijke kosten lager uitvielen. De meerontvangsten zijn teruggevorderd.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

28.575

31.742

35.935

– 9.223

26.712

1)

Uitgaven:

33.119

35.253

34.343

– 477

33.866

 

14.01

Netwerk

14.029

15.919

15.009

572

15.581

 

14.01.01

Opdrachten

11.364

12.895

11.431

63

11.494

 

14.01.02

Subsidies

105

105

903

509

1.412

2)

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

2.560

2.919

2.675

0

2.675

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.560

2.919

2.675

0

2.675

 

14.02

Veiligheid

19.090

19.334

19.334

– 1.049

18.285

 

14.02.01

Opdrachten

5.506

6.514

6.514

– 973

5.541

 

14.02.02

Subsidies

13.208

12.183

12.183

– 76

12.107

 

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

376

637

637

0

637

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

376

637

637

0

637

 
 

Ontvangsten

6.782

6.782

4.740

– 487

4.253

 
 • 1. De onderuitputting op verplichtingen betreft vooral een administratief-technische correctie als gevolg van de afwikkeling van oude verplichtingen met betrekking tot subsidieregelingen CO2 reductie.

 • 2. Door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) is een aanvraag tot subsidievaststelling voor de subsidie Het Nieuwe Rijden eerder ingediend dan geraamd, waardoor € 0,5 miljoen eind 2014 tot betaling komt in plaats van in 2015.

Artikel 15 Openbaar vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

15

Openbaar vervoer

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

5.734

8.841

33.501

– 18.179

15.322

1)

Uitgaven:

7.531

9.031

17.146

– 1.618

15.528

 

15.01

Openbaar vervoer

7.531

9.031

17.146

– 1.618

15.528

 

15.01.01

Opdrachten

5.252

6.877

15.423

– 1.645

13.778

 

15.01.02

Subsidies

1.284

1.284

709

27

736

 

15.01.03

Bijdrage aan agentschappen

995

870

1.014

0

1.014

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

995

870

1.014

0

1.014

 
 

Ontvangsten

0

0

122

1

123

 
 • 1. Bij Najaarsnota is € 15 mln verplichtingenruimte overgeheveld van het Infrafonds artikel 12 Beter Benutten naar HXII artikel 15 Openbaar Vervoer voor de in 2015 op te starten activiteiten voor de Topsector Logistiek. De scope van het programma is inmiddels nader uitgewerkt. Vervolgens is er vanuit het zwaartepuntprincipe eind 2014 gekozen om deze middelen bij Slotwet over te hevelen naar artikel 18 Scheepvaart en Havens. Het restant van de lagere verplichtingenrealisatie wordt met name veroorzaakt door het afwikkelen van verplichtingen welke niet meer tot betaling komen.

Artikel 16 Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

16

Spoor

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

5.348

6.788

31.215

– 22.762

8.453

1)

Uitgaven:

24.424

28.653

41.432

– 1.961

39.471

 

16.01

Spoor

24.424

28.653

41.432

– 1.961

39.471

 

16.01.01

Opdrachten

2.888

4.981

17.556

– 869

16.687

 

16.01.02

Subsidies

21.365

23.501

23.705

– 995

22.710

 
 

– Subsidies Bijzondere Spoordiensten

12.189

14.325

13.761

– 956

12.805

 
 

– Subsidie bodemsanering NS percelen

9.076

9.076

9.076

0

9.076

 
 

– Overige subsidies

100

100

868

– 39

829

 

16.01.03

Bijdrage aan agentschappen

74

74

74

0

74

 
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

74

74

74

0

74

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

 

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

97

97

97

– 97

0

2)

 

Ontvangsten

0

0

135

14

149

 
 • 1. De onderuitputting op het verplichtingenbudget heeft een administratief-technische oorzaak en komt doordat zowel kas- en verplichtingenruimte uit het Infrastructuurvoedingsartikel op HXII (artikel 26) wordt overgeboekt voor uitgaven ERTMS en Actieplan Groei op het Spoor, terwijl de verplichting reeds meerjarig is aangegaan.

 • 2. Er zijn geen uitgaven gedaan aan internationale organisaties. Het betreft een betaling aan de Organisation pour les Transports Internationaux Ferroviaires (OTIF) die voor 2014 was geraamd maar door vertraging in 2015 tot betaling zal komen.

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

17

Luchtvaart

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

20.183

19.769

20.941

– 3.399

17.542

1)

Uitgaven:

34.291

34.024

21.743

– 1.542

20.201

 

17.01

Luchtvaart

34.291

34.024

21.743

– 1.542

20.201

 

17.01.01

Opdrachten

21.750

21.593

7.991

– 1.264

6.727

 
 

– Opdrachten GIS

15.530

15.530

2.386

– 788

1.598

 
 

– Overige opdrachten

6.220

6.063

5.605

– 476

5.129

 

17.01.02

Subsidies

1.290

1.180

2.501

– 217

2.284

 

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

10.071

10.071

10.071

0

10.071

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

10.048

10.048

10.048

0

10.048

 
 

– bestemd voor Caribisch Nederland

10.000

10.000

10.000

0

10.000

 
 

– waarvan bijdrage aan KNMI

23

23

23

0

23

 

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.180

1.180

1.180

– 61

1.119

 
 

Ontvangsten

44.851

44.851

45.258

– 7090

38168

2)

 • 1. De onderuitputting op de verplichtingen is het gevolg van de motie Hofstra waardoor bewoners de mogelijkheid hebben om in de woning te blijven wonen. Hierdoor zijn minder woningen opgekocht en gesloopt. Daarnaast krijgen bewoners op grond van een garantieregeling een vergoeding van IenM bij klachten over geluidwerende voorzieningen die in hun woning zijn aangebracht. Er zijn minder verplichtingen gerealiseerd, omdat niet goed valt te voorspellen wanneer en hoeveel garantieklachten worden ontvangen.

 • 2. Op dit artikel kwam € 7,1 mln minder aan heffingen binnen in het kader van Geluidsisolatie Schiphol als gevolg van een lagere hoeveelheid vliegbewegingen.

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

4.963

4.920

4.529

14.264

18.793

1)

Uitgaven:

5.303

5.294

4.878

– 77

4.801

 

18.01

Scheepvaart en havens

5.303

5.294

4.878

– 77

4.801

 

18.01.01

Opdrachten

2.302

2.642

1.961

– 5

1.956

 

18.01.02

Subsidies

340

340

605

– 62

543

 

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.705

1.404

1.404

0

1.404

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.705

1.404

1.404

0

1.404

 

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

956

908

908

– 10

898

 
 

Ontvangsten

0

0

141

324

465

2)

 • 1. Bij Najaarsnota is € 15 mln verplichtingenruimte overgeheveld van het Infrafonds artikel 12 Beter Benutten naar HXII artikel 15 Openbaar Vervoer voor de in 2015 op te starten activiteiten voor de Topsector Logistiek. De scope van het programma is inmiddels nader uitgewerkt. Vervolgens is er vanuit het zwaartepuntprincipe eind 2014 gekozen om deze middelen bij Slotwet over te hevelen naar artikel 18 Scheepvaart en Havens.

 • 2. Er is sprake van incidentele ontvangsten als gevolg van eindafrekeningen op de Subsidieregeling Maritieme Innovatie en Tijdelijke Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart uit voorgaande jaren.

Artikel 19 Klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

19

Klimaat

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

50.581

55.842

90.822

– 27.605

63.217

1)

Uitgaven:

59.422

69.865

69.237

– 3.424

65.813

 

19.01

Klimaat

19.969

16.293

17.974

– 1.040

16.934

 

19.01.01

Opdrachten

5.759

1.970

4.614

– 1.371

3.243

 

19.01.02

Subsidies

3.185

3.180

2.030

– 334

1.696

 

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

11.025

11.143

11.330

665

11.995

 
 

– Waarvan bijdrage aan NEa

7.894

6.914

6.943

0

6.943

 
 

– Waarvan bijdrage aan RWS

2.913

3.911

4.146

0

4.146

 
 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

218

318

241

665

906

2)

19.02

Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking

39.453

53.572

51.263

– 2.384

48.879

 

19.02.01

Opdrachten

9.181

14.667

7.125

– 2.410

4.715

 
 

– Uitvoering CDM

2.806

2.806

2.806

57

2.863

 
 

– RIVM

0

163

0

0

0

 
 

– AgNL

0

1.300

0

34

34

 
 

– Interreg

1.445

1.445

2.304

– 1.960

344

3)

 

– Overige opdrachten

4.930

8.953

2.015

– 541

1.474

 

19.02.03

Bijdrage aan agentschappen

26.737

35.370

40.164

147

40.311

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

188

490

449

0

449

 
 

– waarvan bijdrage aan AgNL

1.022

7.800

10.054

161

10.215

 
 

– waarvan bijdrage aan RIVM

25.527

27.080

29.661

– 14

29.647

 

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

3.535

3.535

3.974

– 121

3.853

 
 

Ontvangsten

200.000

147.000

127.000

7.089

134.089

4)

 • 1. De lagere verplichtingenrealisatie heeft met name te maken met het afboeken van het resterende verplichtingenbudget van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voorheen Agentschap NL) en het RIVM, welke niet hebben geleid tot uitgaven.

 • 2. Eind 2014 is een aanvullende opdracht gedaan aan het KNMI ten behoeve van het «Space Weather» programma.

 • 3. Er is in 2014 vertraging ondervonden bij opdrachten voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening (INTERREG). Er was rekening gehouden met een terugvordering van de Europese Commissie (EC), maar deze is in 2014 niet gekomen en wordt doorgeschoven naar 2015.

 • 4. Dit betreft de ontvangsten in het kader van de Emission Trade System (ETS) veilingopbrengsten. In 2014 waren de opbrengsten hoger dan de (bijgestelde) raming. Deze zijn afhankelijk van de marktwerking en kunnen daarom fluctueren.

Artikel 20 Lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

20

Lucht en Geluid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

32.060

38.385

42.908

– 6.832

36.076

1)

Uitgaven:

49.383

48.789

44.575

2.719

47.294

 

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

49.383

48.789

44.575

2.719

47.294

 

20.01.01

Opdrachten

5.269

5.064

5.675

520

6.195

 

20.01.02

Subsidies

20.150

23.750

14.011

– 2.350

11.661

 

20.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.292

1.028

1.028

0

1.028

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.292

1.028

1.028

0

1.028

 

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

21.531

17.806

22.838

4.679

27.517

 
 

– NSL

1.288

1.288

15

– 15

0

2)

 

– Wegverkeerlawaai

19.764

16.039

22.671

4.714

27.385

3)

 

– Overige bijdrage medeoverheden

479

479

152

– 20

132

 

20.01.07

Bekostiging

1.141

1.141

1.023

– 130

893

 
 

Ontvangsten

0

0

0

427

427

4)

 • 1. Eind 2014 is het subsidieplafond van de Euro-6 regeling verlaagd met als gevolg dat er verplichtingenruimte vrij viel. Daarnaast liep de Euro-VI subsidieregeling af waardoor de overgebleven verplichtingenruimte moest worden afgeboekt.

 • 2. Voor de vernieuwing van het roetmeetnet en het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 2014 was een enigszins lager bedrag benodigd.

 • 3. Het aantal ingediende subsidieaanvragen inzake de Tijdelijke Overgangsregeling ISV-Geluid verliep voorspoedig waardoor het subsidieplafond is verhoogd om het totaal aantal aanvragen te kunnen honoreren.

 • 4. Deze incidentele ontvangsten hebben betrekking op de door BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaai) van andere overheden terugontvangen bedragen in het kader van eindafrekeningen van subsidies inzake de sanering van Wegverkeerslawaai.

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

12.707

14.689

22.785

– 4.135

18.650

1)

Uitgaven:

13.530

13.965

18.752

– 332

18.420

 

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

1.365

552

759

– 6

753

 

21.04.01

Opdrachten

1.171

358

565

– 6

559

 

21.04.03

Bijdrage aan agentschappen

194

194

194

0

194

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

194

194

194

0

194

 

21.05

Duurzame Productketens

8.598

9.911

12.800

– 278

12.522

 

21.05.01

Opdrachten

5.478

6.791

6.349

– 531

5.818

 

21.05.02

Subsidies

520

520

1.456

204

1.660

 

21.05.03

Bijdrage aan agentschappen

2.600

2.600

4.995

49

5.044

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.600

2.600

4.995

49

5.044

 

21.06

Natuurlijk kapitaal

3.567

3.502

5.193

– 48

5.145

 

21.06.01

Opdrachten

2.339

2.274

3.457

– 240

3.217

 

21.06.02

Subsidies

359

359

439

192

631

 

21.06.03

Bijdrage aan agentschappen

869

869

1.297

0

1.297

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

869

869

1.297

0

1.297

 

21.06.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

 
 

Ontvangsten

0

0

0

72

72

 
 • 1. Enkele opdrachten, zoals de opdracht Normalisatie aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) is verplicht op een ander artikel, waardoor niet de gehele verplichtingenruimte is gerealiseerd.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

25.803

23.241

20.383

– 4.418

15.965

1)

Uitgaven:

28.134

27.369

21.660

– 3.111

18.549

 

22.01

Veiligheid chemische stoffen

11.908

10.942

8.127

– 1.343

6.784

 

22.01.01

Opdrachten

8.627

7.512

4.757

556

5.313

 

22.01.02

Subsidies

2.369

2.369

2.469

– 2.099

370

2)

22.01.03

Bijdrage aan agentschappen

532

681

881

220

1.101

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

532

681

881

220

1.101

 

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

380

380

20

– 20

0

3)

22.02

Veiligheid GGO's

3.216

3.216

2.016

– 1.507

509

 

22.02.01

Opdrachten

3.116

3.116

2.016

– 1.507

509

4)

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

100

0

0

0

 

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

13.010

13.211

11.517

– 261

11.256

 

22.03.01

Opdrachten

7.688

6.690

4.379

– 349

4.030

 

22.03.02

Subsidies

3.000

3.136

3.415

91

3.506

 

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

2.022

3.085

3.085

0

3.085

 
 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.022

3.085

3.085

0

3.085

 

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

300

300

638

– 3

635

 
 

– Bijdragen asbestsanering

0

0

0

0

0

 
 

– Bijdragen programma EV

300

300

638

– 3

635

 
 

– Overige bijdragen

0

0

0

0

0

 

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

 
 

Ontvangsten

2.369

2.719

3.932

– 2.389

1.543

5)

 • 1. Het feit dat er minder verplichtingen zijn aangegaan wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het «niet doorgaan in 2014 van de toezegging aan het RIVM voor NanoREG».

 • 2. In het kader van het EU-programma NANoREG ontvangt DGMI op dit artikel een bijdrage van de Europese Commissie (EC). In 2014 is deze bijdrage echter niet ontvangen, waardoor de uitgaven ook niet konden worden gedaan.

 • 3. In 2014 zijn er in het kader van herprioritering middelen van artikel 22 naar artikel 19 (Klimaat) en 21 (Duurzaamheid) overgeheveld ten behoeve van meer internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. Daarnaast worden de bijdragen voor (inter-)nationale organisaties vanaf 2014 verantwoord op artikel 19 en vanuit de beschikbare HGIS-middelen gefinancierd. Het resterende deel bleek niet meer benodigd.

 • 4. Voor de ophoging van het subsidieplafond eind 2014 van de Tijdelijke Overgangsregeling ISV-Geluid is o.a. dekking gevonden vanuit artikel 22 en overgeboekt naar artikel 20.

 • 5. De verlaging in ontvangsten eind 2014 is het gevolg van de niet-ontvangen bijdrage van de EC in het kader van het EU-programma NANoREG.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

Verplichtingen

33.190

34.832

37.620

25

37.645

Uitgaven:

33.926

33.965

36.753

7

36.760

23.01

Meteorologie en seismologie

23.198

23.237

26.071

7

26.078

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

22.462

22.370

25.204

0

25.204

 

– Meteorologie

21.922

21.830

24.630

0

24.630

 

– Seismologie

540

540

574

0

574

23.01.04

Bijdrage aan internationale organisatie

736

867

867

7

874

 

– Contributie WMO (HGIS)

736

867

867

7

874

23.02

Aardobservatie

10.728

10.728

10.682

0

10.682

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

10.728

10.728

10.682

0

10.682

 

– Aardobservatie

10.728

10.728

10.682

0

10.682

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

Verplichtingen

129.559

129.307

116.481

0

116.481

Uitgaven:

129.559

129.307

116.481

0

116.481

24.01

Handhaving en toezicht

129.559

129.307

116.481

0

116.481

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

129.559

129.307

116.481

0

116.481

 

– Risicovolle bedrijven

12.952

12.995

13.304

0

13.304

 

– Rail en wegvervoer

28.433

28.365

25.636

0

25.636

 

– Scheepvaart

17.435

17.393

15.149

0

15.149

 

– Luchtvaart

15.259

15.222

13.168

0

13.168

 

– Risicovolle stoffen en producten

38.026

37.920

33.826

0

33.826

 

– Water, bodem, bouwen

17.454

17.412

15.398

0

15.398

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Artikel 25 Brede doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

1.779.634

1.923.216

1.949.119

– 76.318

1.872.801

1)

Uitgaven:

1.819.189

1.984.909

1.989.794

– 4

1.989.790

 

25.01

Brede doeluitkering

1.819.189

1.984.909

1.989.794

– 4

1.989.790

 
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

 
 • 1. Bij voorjaarsnota is zowel kas- als verplichtingenbudget vanuit het IF overgeboekt om de kas in lijn te brengen met de beschikking die eind 2013 voor 2014 is afgegeven. Dit had alleen voor de kas gemoeten. Om deze reden valt dit bij slotwet vrij.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

Verplichtingen

7.452.327

7.009.383

6.908.777

1.428

6.910.205

Uitgaven:

7.452.327

6.991.847

6.908.777

1.428

6.910.205

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

6.363.354

5.923.280

5.833.526

1.390

5.834.916

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

1.088.973

1.068.567

1.075.251

38

1.075.289

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

97

Algemeen departement

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

Verplichtingen

27.205

29.481

55.090

8.524

63.614

Uitgaven:

27.206

30.220

55.807

– 130

55.677

97.01

IenM-brede programmamiddelen

27.206

30.220

55.807

– 130

55.677

97.01.01

Opdrachten

19.816

22.580

30.152

7

30.159

 

– Regeringsvliegtuig

6.681

6.671

9.421

623

10.044

 

– Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving

4.089

6.738

3.992

– 196

3.796

 

– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

1.902

1.898

6.322

– 2.058

4.264

 

– Overige opdrachten

7.144

7.273

10.417

1.638

12.055

97.01.02

Subsidies

1.400

1.650

1.250

– 131

1.119

 

– Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk

         
 

onderzoek (NWO)

1.400

1.650

1.250

– 131

1.119

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

607

607

19.022

0

19.022

 

– waarvan bijdrage aan RWS

607

607

622

0

622

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

2.400

0

2.400

 

– waarvan bijdrage aan ILT

0

0

16.000

0

16.000

97.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

0

0

0

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.383

5.383

5.383

– 6

5.377

 

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.383

5.383

5.383

– 6

5.377

 

Ontvangsten

3.873

5.322

18.514

– 11

18.503

Ad 1. De subsidie voor Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) wordt verplicht in het jaar voorafgaand aan het jaar van uitgaven. Door een technische fout met conversies in eerdere jaren is er een onbalans ontstaan tussen kas en verplichtingen. Om dit te corrigeren en het meerjarig weer gelijk te trekken zijn de verplichtingen in 2014 opgehoogd met€ 5,4 miljoen. Deze verhoging was noodzakelijk voor het als verplichting vastleggen van het gepubliceerde subsidieplafond voor de stichting. Dit heeft geen invloed op de uitgaven. Daarnaast geldt dat, zoals aangekondigd in de ontwerpbegroting 2015 van het Infrastructuurfonds, de financiële reeksen van Prorail voor beheer, onderhoud en vervanging in 2014/2015 worden onderzocht. Dit gebeurt mede in het licht van de door Prorail gesignaleerde druk op de meerjarige budgetten. De aanbesteding van de doorlichting van de financiële reeksen is eind december afgerond. Dat betekent dat de verplichting eind december is aangegaan. De benodigde verplichtingenruimte wordt gevonden op artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt voor dit onderzoek overgeboekt naar artikel 97 Algemeen departement en overgebracht van het jaar 2015 naar 2014.

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

98

Apparaat van het kerndepartement

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

 

Verplichtingen

323.235

319.112

303.683

– 11.598

292.085

1)

Uitgaven:

319.700

324.213

303.452

124

303.576

 
 

Personele uitgaven

196.582

211.234

211.099

– 4.001

207.098

 
 

– waarvan eigen personeel

173.746

185.789

187.703

– 1.076

186.627

2)

 

– waarvan externe inhuur

9.752

12.361

12.112

– 2.413

9.699

3)

 

– waarvan postactieven

13.084

13.084

11.284

– 512

10.772

 
 

Materiele uitgaven

123.118

112.979

92.353

4.125

96.478

 
 

– waarvan regulier materieel

49.648

38.773

16.113

– 1.495

14.618

4)

 

– waarvan ICT

33.210

36.082

38.444

5.466

43.910

5)

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

40.260

38.124

37.796

154

37.950

 
 

Ontvangsten

2.434

6.050

14.123

80

14.203

 
 • 1. Betreft correctie van reeds in 2013 vastgelegde verplichtingen en afboekingen als gevolg van verantwoording kosten bij agentschap en programma.

 • 2. De mindere uitgaven zijn het gevolg van vertraagde instroom, vacatureruimte, lagere kosten voor het uitstroomproject Randstad Perspectief en lagere uitgaven voor corporate opleidingen, deels door vertraging.

 • 3. Lagere uitgaven zijn met name het gevolg van niet in 2014 afgeronde inhuur opdrachten waardoor betaling niet in 2014 heeft plaatsgevonden en vertragingen bij het afsluiten van diverse contracten en bewustere afweging bij inzet externe inhuur.

 • 4. De rijksbrede projecten zoals «Programma toegang» en vervanging BSN naar RIN en lagere transitiekosten ANVS bleken goedkoper dan gedacht. Daarnaast zijn veel opdrachten eind december niet geheel afgerond, waardoor betaling niet in 2014 kon plaatsvinden.

 • 5. De hogere ICT uitgaven betreffen overwegend uitgaven, gedaan voor de Baten-Lastendiensten van IenM, waarvan de verrekening niet in 2014 heeft plaatsgevonden.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=3+4)

Verplichtingen

– 14.543

– 18.922

0

0

0

Uitgaven:

– 14.543

22.786

0

0

0

 

Nominaal en onvoorzien

– 14.543

22.786

0

0

0