Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534200-VIII nr. 9

34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID YPMA C.S.

Voorgesteld tijdens een Wetgevingsoverleg van 10 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onderwijsinspectie in haar Onderwijsverslag 2013/2014 opmerkt dat leerlingen minder vaak doorstromen naar een hoger onderwijsniveau;

van mening dat deze verminderde doorstroom een zorgwekkende ontwikkeling is, omdat leerlingen het maximale uit zichzelf moeten kunnen halen via hun opleiding;

van mening dat het noodzakelijk is om dit probleem nadrukkelijk in kaart te brengen, opdat doorstroom bevorderd kan worden;

verzoekt de regering om, een analyse uit te laten voeren naar de oorzaken van de afvlakkende doorstroom naar een hogere opleiding;

verzoekt de regering tevens om, hierbij ook voorstellen te doen om belemmeringen of negatieve prikkels, die de doorstroom naar een hogere opleiding verminderen, weg te nemen en deze rond het uitbrengen van het Onderwijsverslag 2014/2015 naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Jasper van Dijk

Van Meenen