Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634198 nr. 15

34 198 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)

Nr. 15 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 september 2015

In het voorstel van wet komt artikel IX te luiden:

ARTIKEL IX

Artikel 68, onderdeel Ba, van de Wet op het accountantsberoep vervalt.

Toelichting

Deze nota van wijziging strekt ertoe het nog niet werking getreden artikel 68, onderdeel Ba, van de Wet op het accountantsberoep (Wab) te laten vervallen. Artikel 68, onderdeel Ba, van de Wab bevat een regeling voor de roulatie van accountantskantoren met betrekking tot een controle bij een organisatie van openbaar belang. In het wetsvoorstel was er in artikel IX aanvankelijk in voorzien dat de in artikel 68, onderdeel Ba, van de Wab genoemde roulatietermijn en afkoelingsperiode voor kantoorroulatie in overeenstemming zouden worden gebracht met die van Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909 van de Commissie. Door artikel 68, onderdeel Ba, van de Wab en de voorgestelde wijziging daarvan te schrappen, wordt de kantoorroulatie en de daarbij geldende roulatietermijn en afkoelingsperiode nog uitsluitend door de Verordening geregeld.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem