Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534198 nr. 11

34 198 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES

Ontvangen 8 september 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 1:20, eerste lid, wordt, onder verlettering van onderdeel f tot onderdeel g, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • f. financiële diensten met betrekking tot krediet zonder rente en andere kosten waarvan het totale kredietbedrag niet meer bedraagt dan € 750;.

Toelichting

Dit amendement regelt dat consumentenkredietovereenkomsten zonder rente en andere kosten waarvan het totale kredietbedrag niet meer bedraagt dan € 750, niet zijn onderworpen aan de regels voor kredietverschaffing uit de Wet op het financieel toezicht (hierna: de Wft).

De wettelijke verplichtingen inzake kredietverschaffing uit de Wft brengen voor kleine, zachte leningen teveel extra verplichtingen en administratieve lasten voor bedrijven, werknemers en consumenten met zich mee.

Veel sectoren, zoals de telecomsector, zijn bovendien zelf ook al gecommitteerd aan consumentenbescherming. En hebben met het oog daarop al tal van maatregelen genomen om bijvoorbeeld schulden te voorkomen. De regels voor kredietverschaffing uit de Wft bieden dan ook geen oplossing en schieten te ver door. Indien nodig heeft de telecomsector aangegeven bereid te zijn om eventueel aanvullende maatregelen te treffen en nadere afspraken te maken.

Niet alleen de telecomsector heeft te maken met de belastende wettelijke verplichtingen inzake kredietverschaffing uit de Wft, ook bijvoorbeeld de uitgeverijen hebben dit probleem. Daarom is een meer generieke uitzondering gewenst voor alle kleine, zachte leningen.

Aukje de Vries