Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934182 nr. 15

34 182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Ontvangen 26 september 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, wordt na onderdeel 1 een onderdeel ingevoegd, luidende:

1a. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onder verlettering van de onderdelen b en c tot c en d wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • b. voorzien te zijn van een pasfoto van de houder,.

b. In onderdeel c (nieuw) wordt «vastgestelde eisen» vervangen door «vastgestelde nadere eisen».

Toelichting

Om onbevoegd lesgeven door rijinstructeurs tegen te gaan acht de indiener het wenselijk dat op het certificaat van rijinstructeurs (ook wel de bevoegdheidspas of WRM-pas genoemd) een foto komt te staan. Momenteel is het opnemen van een foto op het certificaat niet verplicht, waardoor een leerling zowel naar die bevoegdheidspas als naar het identiteitsbewijs van zijn of haar rijinstructeur moet vragen, om te kunnen controleren of diegene bevoegd is om les te geven. De indiener beoogt dat voor de foto dezelfde eisen komen te gelden als voor de foto op een paspoort.1

Remco Dijkstra


X Noot
1

De eisen zijn thans opgenomen in bijlage L bij de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001. Gelet op de wetssystematiek ligt het in de rede om die eisen van overeenkomstige toepassing te verklaring in de Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009.