34 166 Staat van de Europese Unie 2015

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOMMEL EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Hof van Justitie zich exclusief bevoegd acht voor de interpretatie van het Europees recht;

overwegende dat op dit moment niet duidelijk is wat de gevolgen zijn van een arbitragetribunaal (Investor-State Dispute Settlement) en regulatory cooperation voor de rechtsmacht van het Hof van Justitie;

verzoekt de regering, het initiatief te nemen om het Hof van Justitie tijdig om advies te vragen inzake de verhouding van internationale handelsverdragen zoals het verdrag met Canada (CETA) en de VS (TTIP) tot de Europese rechtsorde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel

Jasper van Dijk

Naar boven