34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 20 februari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel b wordt «, of» vervangen door een puntkomma.

b. De punt aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door een puntkomma.

c. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. deze nodig te hebben voor eigen geneeskundig gebruik.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Een ontheffing voor eigen geneeskundig gebruik wordt slechts verleend ten aanzien van het bereiden, bewerken, verwerken en aanwezig hebben van hennepolie of het telen en aanwezig hebben van hennep.

II

In artikel I wordt onderdeel L als volgt gewijzigd:

1. «In artikel 8i, vijfde lid,» wordt vervangen door:

Artikel 8i wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid.

2. Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. In het eerste lid wordt «de in artikel 8h genoemde doeleinden» vervangen door: de in de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d, en 8h genoemde doeleinden.

Toelichting

Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken. Steeds meer landen (onder meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg en Vlissingen) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot huisuitzettingen door de verhuurder. Een expliciete wettelijke basis op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend moet dit soort misverstanden voorkomen en onder voorwaarden recht geven op thuiskweek van cannabis op medische gronden.

Uit de voorwaarde dat het moet gaan om eigen geneeskundig gebruik volgt dat een ontheffing slechts kan worden verleend aan natuurlijke personen. Op grond van artikel 8a, eerste lid, kunnen aan een ontheffing nadere voorschriften worden verbonden.

Van Tongeren

Naar boven