Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734165 nr. 15

34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VOLP

14 februari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 6c als volgt gewijzigd:

1. Aan het vierde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • j. elk kwartaal wordt de burgemeester schriftelijk geïnformeerd over de hoeveelheid verkochte hennep en hasjiesj.

2. In het vijfde lid wordt «onderdelen c en f» vervangen door: onderdelen c, f en j.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. De burgemeester informeert Onze Minister elk kwartaal over de totale hoeveelheid verkochte hennep en hasjiesj in de coffeeshops in zijn gemeente die gedreven worden door een persoon of rechtspersoon die beschikt over een besluit als bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

Op grond van het voorliggend wetsvoorstel stelt de Minister van VWS de maximale hoeveelheid in een jaar te telen hennep en hasjiesj vast die voor elke teler gedoogd gaat worden en zorgt de Minister ervoor dat dit voldoende is voor de exploitatie van coffeeshops die over een gedoogbesluit beschikken. Met dit amendement wordt verzekerd dat de Minister over voldoende informatie beschikt om de benodigde hoeveelheid krachtens gedoogbesluiten te kunnen vaststellen. Daartoe dienen de coffeeshops een maal per kwartaal de burgemeester over de hoeveelheid verkochte hennep en hasjiesj te informeren. De burgemeester informeert vervolgens de Minister over de totale hoeveelheid verkochte hennep en hasjiesj in de coffeeshops in zijn gemeente.

Volp