Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734165 nr. 14

34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2017

Met verwijzing naar het verzoek van heden van het lid van uw Kamer mevrouw Van Toorenburg (Handelingen II 2016/17, nr. 52, Regeling van werkzaamheden) met het oog op de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Gesloten coffeeshopketen (Kamerstuk 34 165) hedenavond zend ik u hierbij de brief van 15 november 2016 van het College van Procureurs-Generaal over genoemd wetsvoorstel1. Tevens voeg ik ter informatie van uw Kamer hierbij een brief van heden van de korpschef van de Nationale Politie over hetzelfde onderwerp, die ik heden ontving.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl