Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734165 nr. 11

34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN

Ontvangen 1 februari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 3c wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden het in artikel 2 of 3 omschreven verbod geheel of ten dele niet geldt voor natuurlijke personen voor zover het betreft hennep en hennepolie voor eigen geneeskundig gebruik.

II

In artikel I, onderdeel O, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 3c, tweede lid» vervangen door: artikel 3c, derde lid.

Toelichting

Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken. Steeds meer landen (onder meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg en Vlissingen) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot huisuitzettingen door de verhuurder. Een expliciete wettelijke basis moet dit soort misverstanden voorkomen en het recht op toegang tot cannabisproducten op medische gronden verankeren.

Van Tongeren