Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634159 nr. 9

34 159 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OOSTEN

Ontvangen 25 mei 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XI, onderdeel A, derde onderdeel, derde lid, wordt «wiens financiële draagkracht de in artikel 34 genoemde bedragen overschrijdt» vervangen door: wier inkomen de bedragen, genoemd in artikel 8 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, overschrijdt.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de kosten van rechtsbijstand die zijn gemoeid met de aanwijzing van een raadsman voor de verdachte wiens vrijheid is benomen, na een onherroepelijke veroordeling op hem kunnen worden verhaald indien hij voldoende draagkrachtig is. Volgens het wetsvoorstel is een persoon «draagkrachtig» als zijn financiële draagkracht de in artikel 34 genoemde bedragen overschrijdt. In artikel 34 is bepaald dat rechtsbijstand wordt verleend aan hen wier inkomen per jaar € 26.000 of minder bedraagt, indien zij alleenstaand zijn, dan wel, indien zij met één of meer anderen een gemeenschappelijke huishouding voeren, ten hoogste € 36.800. Dit amendement vervangt deze bedragen door het minimumloon. Geregeld wordt aldus dat de kosten van rechtsbijstand na een onherroepelijke veroordeling op de veroordeelde kunnen worden verhaald indien zijn inkomen het minimumloon overschrijden.

Van Oosten