34 145 Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID RECOURT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 19 januari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt vóór onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Aan artikel 28, tweede lid, wordt onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel d door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door «; en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. de doorberekening van de kosten die de Nederlandse orde van advocaten maakt in verband met de uitoefening van tuchtrechtspraak aan haar leden.

II

In artikel I, onderdeel A, wordt aan artikel 46a, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Bij verordening kunnen regels worden gesteld over de doorberekening van de kosten die de Nederlandse orde van advocaten maakt in verband met de uitoefening van tuchtrechtspraak aan haar leden.

III

Artikel II, onderdeel G, komt te luiden:

G

Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Aan het eerste lid (nieuw) wordt een volzin toegevoegd, luidende:

De kosten die samenhangen met de uitoefening van het bij of krachtens deze wet geregelde toezicht en de tuchtrechtspaak die ten laste komen van de Staat worden door de KBvG vergoed aan de Staat.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Bij verordening kunnen regels worden gesteld over de doorberekening van de kosten die de KBvG maakt in verband met de uitoefening van toezicht en tuchtrechtspraak aan haar leden.

IV

Artikel III, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 87 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Aan het eerste lid (nieuw) wordt een volzin toegevoegd, luidende: De kosten die samenhangen met de uitoefening van het bij of krachtens deze wet geregelde toezicht en de tuchtrechtspraak die ten laste komen van de Staat worden door de KNB vergoed aan de Staat.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Bij verordening kunnen regels worden gesteld betreffende de doorberekening van de kosten die de KNB maakt in verband met de uitoefening van toezicht en tuchtrechtspraak aan haar leden.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de Nederlandse orde van advocaten, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de expliciete bevoegdheid te verlenen een verordening op te stellen waarin is geregeld op welke manier de kosten die zij maken in verband met het toezicht en de tuchtrechtspraak, kunnen worden doorberekend aan hun leden. Aangezien de kosten van het toezicht op de advocatuur al geheel ten laste komen van de advocatuur, ziet de wijziging in de Advocatenwet slechts op de doorberekening van de kosten van tuchtrechtspraak. Hierbij wordt aangetekend dat de advocatuur ook nu al een deel van de kosten van de tuchtrechtspraak zelf draagt.

In het huidige wetsvoorstel komt het debiteurenrisico voor de toezichtkosten volledig bij de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties te liggen zonder dat zij een expliciete juridische titel verkrijgen om deze kosten door te berekenen aan hun leden. Dit amendement voorziet alsnog in deze titel.

Recourt


X Noot
1

gewijzigd in verband met een wijziging in de ondertekening.

Naar boven