34 124 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 januari 2015

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 18 december 2014 inzake de aanpassing planning beleidsdoorlichtingen.

Inzake de planning van de beleidsdoorlichting Genderbeleid wordt er naar gestreefd deze aan het eind van het tweede trimester van 2015 af te ronden. De toezending aan uw Kamer van de doorlichting met de beleidsreactie is voor het derde trimester van 2015 gepland. De rapporten van deelstudies zijn voor die tijd beschikbaar op de website van IOB.

Inzake de planning van de beleidsdoorlichting Rechtsstaatontwikkeling, democratisering en corruptiebestrijding kan ik u helaas niet toezeggen deze voor het eerste trimester van 2016 toe te zenden. De tijdrovende bespreking van de politiek gevoelige deelresultaten met de betrokken landen, het doen van aanvullend onderzoek ter controle en onderbouwing van sommige uitkomsten en ernstige persoonlijke omstandigheden in het onderzoeksteam maken het onmogelijk de doorlichting voor het eind van 2015 af te ronden. Gestreefd wordt naar afronding rond de jaarwisseling 2015–2016. De toezending aan uw Kamer inclusief de beleidsreactie zou dan in het eerste trimester van 2016 verwacht mogen worden.

De Minister voor Buitenlandse Handelen Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

Naar boven