34 117 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

34 320 Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds

H1 MOTIE VAN HET LID OOMEN-RUIJTEN C.S.

Voorgesteld 22 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

  • dat het verschil in BTW-behandeling van de kosten van beheer van pensioenfondsen die respectievelijk DC- en DB-regelingen uitvoeren, leidt tot een ongewenst en ongelijk speelveld binnen Nederland en in vergelijking met omringende landen;

  • dat ook voor DB-regelingen het pensioenresultaat voor de deelnemers aan het fonds wordt bepaald door de beleggingsresultaten op de ingelegde premie;

  • dat het genoemde verschil in BTW-behandeling niet volgt uit de betreffende BTW-richtlijn en de jurisprudentie van het Hof van Justitie te Luxemburg,

verzoekt de regering:

  • opdracht te geven tot een onafhankelijk extern onderzoek naar de mogelijkheden om binnen de ruimte die de BTW-richtlijn biedt ook in Nederland een gelijke BTW-behandeling toe te passen wat betreft de beheerkosten voor DC- en DB-regelingen, rekening houdend met ontwikkelingen in de jurisprudentie,

  • bij voorkeur bij de Voorjaarsnota te komen met een voorstel tot reparatie van deze problematiek dat zijn neerslag kan krijgen in de Fiscale Verzamelwet 2016,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oomen-Ruijten

Van Rij

Elzinga

Rinnooy Kan

Kok

Nagel

Lintmeijer


X Noot
1

De letter H heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 117.

Naar boven