Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201934111 nr. C

34 111 Wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

C BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2019

Zoals aangekondigd in het VSO bij het ontwerpBesluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (Kamerstukken II 2018/19, 34 111, nr. 25), bied ik uw Kamer hierbij ter informatie aan het ontwerp van de tweede tranche van deze amvb, betreffende de openbaarmaking van calamiteitenrapporten.

De eerste tranche van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet, is op 1 februari in werking getreden (Staatsblad 2019, nr. 9).

Tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel fusie IGZ-IJZ van 21 februari 2018 (Handelingen II 2017/18, nr. 55, item 3) heb ik toegezegd de beide Kamers te informeren over de uitgangspunten voor de openbaarmaking van calamiteitenrapporten en u ter informatie de tweede tranche van de amvb toe te sturen. De uitgangspunten heb ik uiteengezet in mijn brief van 2 juli 2018 (kenmerk 1369836–178380-PZO). Met deze brief stuur ik u het ontwerpbesluit1 dat is opgesteld conform deze uitgangspunten. Voor een nadere toelichting op de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting2.

Op grond van artikel 44e van de Gezondheidswet is voor deze tweede tranche geen voorhangprocedure van toepassing. Met het oog op de voortgang verzoek ik u voor het stellen van vragen ook in dit geval een termijn van vier weken aan te houden. In deze periode zal het ontwerpbesluit ook in internet-consultatie gaan.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 164532.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 164532.