Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734111 nr. 16

34 111 Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE LANGE EN BERGKAMP

Ontvangen 6 oktober 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan artikel I, onderdeel C, wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 44d

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke gevallen het Staatstoezicht op de volksgezondheid en anderen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de regelgeving, bedoeld in artikel 44, eerste lid, na een negatieve uitkomst van controle en onderzoek bij een betrokkene, een nieuwe controle bij die betrokkene uitvoeren. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat wordt verstaan onder een negatieve uitkomst en binnen welke termijn de nieuwe controle plaatsvindt.

II

Aan artikel II wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 9.8a

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke gevallen de inspectie, bedoeld in artikel 9.1, eerste lid, en de inspectie, bedoeld in artikel 9.1, tweede lid, na een negatieve uitkomst van controle en onderzoek bij een betrokkene, een nieuwe controle bij die betrokkene uitvoeren. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat wordt verstaan onder een negatieve uitkomst en binnen welke termijn een nieuwe controle plaatsvindt.

Toelichting

De indieners onderschrijven het belang van openheid van inspectiegegevens van de in het wetsvoorstel geadresseerde inspecties. Openheid van inspectiegegevens draagt immers bij aan een betere informatiepositie voor mensen en geeft meer rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor instellingen en bedrijven. De indieners zijn van mening dat het toezicht door deze inspecties gericht moet zijn om te komen tot verbetering. Ondernemers en instellingen moeten de kans krijgen om zich te verbeteren. Daarom stellen de indieners voor om in het belang van de algemene volksgezondheid een herinspectie (nieuwe controle en onderzoek) te laten uitvoeren door de inspecties die in het wetsvoorstel worden geadresseerd indien eerdere controles en onderzoek een negatieve uitkomst kenden. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (AMvB) zal worden bepaald in welke gevallen herinspectie plaatsvindt. Daarnaast wordt met dit amendement geregeld dat in de AMvB ook wordt vastgelegd binnen welke termijn de herinspectie moet worden uitgevoerd. Dit amendement regelt aldus dat bij AMvB per sector en categorie wordt vastgelegd hoe de herinspectie – na een negatieve uitslag van controle en onderzoek – vormkrijgt en welke termijnen daaraan worden verbonden. Tevens wordt in de AMvB bepaald wat precies wordt verstaan onder een negatieve uitkomst van controle en onderzoek, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een direct risico voor de volksgezondheid.

Door een herinspectie worden de betrokkenen in staat gesteld om maatregelen te nemen om de geconstateerde tekortkoming duurzaam op te lossen en te laten zien dat zij aan de gestelde normen voldoen. De indieners zijn van mening dat het in het belang van de informatiepositie van mensen is dat zij op de hoogte worden gesteld wanneer geen sprake meer is van de eerder vastgestelde tekortkoming. De gegevens van de herinspectie worden daarom ook gepubliceerd. Een herinspectie en eenvoudig vindbare publicatie van deze inspectiegegevens dragen bij aan een versterkte informatiepositie van mensen. Voor openbaarmaking van de uitkomst van de herinspectie geldt het openbaarmakingregime dat voor controle en onderzoek wordt voorgeschreven in het wetsvoorstel.

De Lange Bergkamp