Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734111 nr. 15

34 111 Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 6 oktober 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 44 na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. Indien het Staatstoezicht op de volksgezondheid dan wel degene die op grond van het eerste lid, tweede volzin, is aangewezen, een calamiteitenrapportage heeft opgesteld, wordt die rapportage openbaar gemaakt. Hierbij wordt tevens openbaar gemaakt de conclusie die het Staatstoezicht op de volksgezondheid of degene als bedoeld in de eerste volzin aan de calamiteitenrapportage verbindt, alsmede de maatregelen, aanbevelingen of bevelen die naar aanleiding van de calamiteiten aan de betrokkene worden opgelegd.

II

In artikel II wordt in artikel 9.7 na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. Indien de inspecties, bedoeld in artikel 9.1, eerste en tweede lid, dan wel anderen die zijn belast met de uitvoering van de bij of krachtens deze wet gestelde regels, een calamiteitenrapportage hebben opgesteld, wordt die rapportage openbaar gemaakt. Hierbij wordt tevens openbaar gemaakt de conclusie die de inspecties dan wel anderen die zijn belast met de uitvoering van de bij of krachtens deze wet gestelde regels aan de calamiteitenrapportage verbinden, alsmede de maatregelen, aanbevelingen of bevelen die naar aanleiding van de calamiteiten aan de betrokkene worden opgelegd.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement wettelijk te borgen dat rapportages van een inspecterende dienst betreffende calamiteiten openbaar worden gemaakt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met persoonsgegevens. Het is logisch dat het openbaar te maken rapport de calamiteit vermeldt, de conclusie die de inspectie aan de calamiteit verbindt en de maatregelen die de betreffende organisatie, hulpverlener of het betreffende bedrijf moet treffen. Indien naar aanleiding van de calamiteiten door de inspectie aan de betrokkenen aanbevelingen, (verbeter)maatregelen of bevelen worden opgelegd, worden die ook openbaar gemaakt.

Juist wanneer er een calamiteit plaatsvindt, wordt inzichtelijk hoe een instelling of bedrijf daadwerkelijk functioneert. Het is daarom cruciaal dat informatie hierover, en de verbetermaatregelen die genomen dienen te worden, openbaar worden gemaakt, zodat er door de branche lering uit het incident getrokken kan worden.

Leijten