Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534088 nr. 17

34 088 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

Nr. 17 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 13 april 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel I, onderdeel D, subonderdeel 3, wordt «artikel 6, eerste en tweede lid,» vervangen door «het eerste en tweede lid,» en wordt na «artikel 28» ingevoegd «in de grensprocedure».

2. In artikel I, onderdeel I, komt in artikel 30b, eerste lid, onderdeel k «krachtens de nationale wetgeving» te vervallen.

3. In artikel I, onderdeel S wordt «artikel f, g en h» vervangen door: artikel 8, onder f, g en h.

4. Onderdeel Z, subonderdeel 4 komt te luiden:

4. In het zevende lid (nieuw) wordt «Het eerste, derde en vierde lid» vervangen door: Het eerste, vijfde en zesde lid.

Toelichting

Met deze nota van wijziging worden enkele technische verbeteringen aangebracht in het wetsvoorstel.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff