Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534088 nr. 12

34 088 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 10 april 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel D, wordt in onderdeel 1 na «kan eveneens» ingevoegd: , na een individuele toetsing waarbij de mogelijkheid van toepassing van minder dwingende maatregelen wordt overwogen,.

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd om de grensprocedure te bekleden met extra waarborgen. Op grond van artikel 8 van de Opvangrichtlijn hebben asielzoekers in de regel bewegingsvrijheid op het grondgebied van de lidstaat waar zij hun asielaanvraag hebben ingediend. Op basis van het tweede lid van artikel 8 van de Opvangrichtlijn is detentie slechts toegestaan indien deze noodzakelijk is én er een individuele beoordeling heeft plaats gevonden. Bovendien moet worden onderzocht of lichtere alternatieven geschikt zijn. Op dit moment vindt deze individuele beoordeling niet plaats. Met dit amendement wordt deze toets ingebouwd zodat vreemdelingen niet onterecht hun asielprocedure in detentie moeten doorbrengen.

Voortman