Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534088 nr. 11

34 088 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 10 april 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt na «Vreemdelingenwet 2000» ingevoegd: en de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

II

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

Na artikel 3 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

  • 1. Het COA houdt bij de uitoefening van zijn taken, bedoeld in artikel 3, rekening met de specifieke situatie van kwetsbare personen in de zin van artikel 21 van de Opvangrichtlijn.

  • 2. De beoordeling van bijzondere opvangbehoeften van kwetsbare personen in de zin van artikel 21 van de Opvangrichtlijn vindt ambtshalve of op verzoek van de vreemdeling plaats door het COA.

  • 3. Bij de opvang van minderjarige vreemdelingen is het belang van kind leidend.

  • 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de maatregelen die het COA in ieder geval treft om in de bijzondere behoeften van minderjarige vreemdelingen als bedoeld in het derde lid te voorzien.

Toelichting

In de artikelen 21, 22 en 23 van de Opvangrichtlijn staan belangrijke bepalingen over het beschermen van kwetsbare groepen, zoals minderjarigen. De indiener vindt het argument van de regering dat deze bepalingen zullen worden uitgevoerd aan de hand van feitelijk handelen een merkwaardige uitvoering van een richtlijn van het Europees parlement en de Raad. De indiener is van mening dat deze bepalingen uit de Opvangrichtlijn hun plaats moeten krijgen in de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift na «Vreemdelingenwet 2000» ingevoegd: en de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Voortman