Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534088 nr. 10

34 088 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN

Ontvangen 10 april 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel T, wordt in artikel 59c, eerste lid, na «een vreemdeling» ingevoegd: , niet zijnde een minderjarige,.

Toelichting

Uit het IVRK en artikel 23 van de Opvangrichtlijn vloeit voort dat lidstaten bij de uitvoering van de Opvangrichtlijn het belang van het kind voorop dienen te stellen. Dit betekent in de ogen van de indiener dat minderjarige vreemdelingen niet in vreemdelingendetentie behoren te worden geplaatst.

Voortman