34 053 Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven)

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 september 2015

Zoals toegezegd tijdens de parlementaire behandeling van 18 juni 2015 (Handelingen II 2014/15, nr. 98, item 13) van het voorstel van wet op de jeugdverblijven, doe ik u hierbij toekomen het ontwerp Besluit op de jeugdverblijven1.

De voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State zal niet eerder geschieden dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan uw Kamer is voorgelegd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven