34 052 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

Nr. 18 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 13 januari 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Toelichting

Middels deze nota van wijziging wordt voorgesteld de inwerkingtredingsbepaling aan te passen aan de inmiddels in werking getreden Wet raadgevend referendum.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven