34 052 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2015

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 oktober 2015 heeft u mij verzocht de Kamer te informeren wanneer het voorstel tot wijziging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko aan de Kamer zal worden gezonden. Daarnaast verzoekt u de Kamer te informeren of, en zo ja welke, aanvullende afspraken met Marokko zijn gemaakt op andere beleidsterreinen. In de procedurevergadering van 10 november 2015 verzoekt u in aanvulling hierop de Kamer te informeren wanneer de definitieve ondertekening van de aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdag is voorzien. Hierbij kom ik aan deze verzoeken tegemoet.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de technische omzetting van het met Marokko gesloten akkoord in een protocol tot wijziging van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen Nederland en Marokko en het daarbij behorende Administratief Akkoord opdat dit wijzigingsprotocol in december 2015 ondertekend kan worden. Ondertekening is nodig om het gewijzigde verdrag per 1 januari 2016 voorlopig te kunnen toepassen.

Spoedig daarna wordt uw Kamer overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, geïnformeerd dat het wijzigingsprotocol vanaf 1 januari 2016 voorlopig wordt toegepast. Na het advies van de Raad van State wordt het wijzigingsprotocol voor uitdrukkelijke goedkeuring aan het parlement voorgelegd. Ik streef ernaar het protocol ter goedkeuring in het eerste kwartaal van 2016 aan u voor te leggen.

Voorts verzoekt u de Kamer te informeren of er aanvullende afspraken met Marokko zijn gemaakt op andere beleidsterreinen. Ik kan u berichten dat in relatie tot het gesloten akkoord over wijziging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag er geen aanvullende afspraken met Marokko zijn gemaakt op andere beleidsterreinen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven