34 052 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 september 2015

In mijn brief van 17 juni 20151 heb ik aangegeven u uiterlijk 1 september 2015 te informeren over het onderhandelingsresultaat met Marokko met het oog op aanpassing van het bilaterale sociale zekerheidsverdrag tussen beide landen.

In de afgelopen periode is intensief overleg gevoerd met Marokko. Tot op heden heeft dit echter nog niet geresulteerd in een akkoord. Het eerdere besluit tot opschorting van de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko heeft partijen wel de gelegenheid geboden nader tot elkaar te komen.

Ik streef er nog steeds naar om overeenstemming te bereiken over een gewijzigd verdrag. Indien uw Kamer besluit de opzeggingswet in behandeling te nemen en er tijdens de behandeling overeenstemming wordt bereikt, zal ik u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Volledigheidshalve bericht ik u dat om het verdrag per 1 januari 2017 buiten werking te laten treden, de opzegging vóór 1 juli 2016 aan Marokko kenbaar dient te zijn gemaakt. In verband met de Wet raadgevend referendum dient, om deze termijn te halen, de publicatie van de wet in het Staatsblad uiterlijk per 1 februari 2016 plaats te vinden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstuk 34 052, nr. 11.

Naar boven