34 047 Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet

Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2019

Hierbij bied ik u het advies aan van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, dat de titel draagt Tussen Ambt en Markt1 . Dit advies heb ik vandaag ontvangen uit handen van de voorzitter van de commissie, de heer Oskam.

Bijgevoegd is tevens het onderzoeksrapport Kostprijzen, tarieven en prijsafspraken voor ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders2, dat op verzoek van de commissie, in opdracht van het WODC is opgesteld.

Een inhoudelijke reactie op het rapport zal ik u in de loop van het najaar sturen.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven