Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534042 nr. 8

34 042 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 mei 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van artikel III tot artikel IV wordt een nieuw artikel III ingevoerd, luidende:

ARTIKEL III

In artikel 1, onderdeel 4°, van de Wet op de economische delicten wordt in het onderdeel «de Wet personenvervoer 2000» de zinsnede «19a, tiende lid 30, vierde lid,» vervangen door: 19a, tiende lid, 30, derde lid,.

Toelichting

In verband met de voorgestelde wijziging van artikel 30 van de Wet personenvervoer 2000 is het noodzakelijk om de verwijzing naar dat artikel in de Wet op de economische delicten aan te passen. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de ontbrekende komma na «19a, tiende lid» alsnog te plaatsen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld