Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534042 nr. 13

34 042 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 27 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt na artikel 30a een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 30aa

 • 1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de toegang van andere aanbieders van mobiliteitsdiensten tot de verlening van openbaar vervoersdiensten door concessiehouders. Deze regels kunnen betrekking hebben op:

  • a. een verplichting van concessiehouders om op verzoek van een andere aanbieder van mobiliteitsdiensten met die aanbieder in onderhandeling te treden met het oog op het sluiten van een overeenkomst over de verlening van collectieve openbaar vervoerdiensten;

  • b. het gebruik en de vertrouwelijkheid van in het kader van die onderhandelingen beschikbaar gestelde informatie;

  • c. berekeningswijzen, maatstaven en procedures die de concessiehouder hanteert met betrekking tot de tarieven en voorwaarden voor de verlening van collectieve vervoersdiensten;

  • d. de procedure die bij de onderhandelingen gevolgd moet worden.

 • 2. Berekeningswijzen, maatstaven en procedures als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c behoeven de goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt.

 • 3. De regels, bedoeld in het eerste lid, zijn objectief, transparant, proportioneel en niet-discriminerend.

II

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 87, vijfde lid, onderdeel a, «artikel 30a, eerste en derde lid» vervangen door: de artikelen 30a, eerste en derde lid, en 30aa, eerste lid.

III

In artikel I, onderdeel F, wordt in artikel 94, onderdeel a, «artikel 30a, eerste en derde lid» vervangen door: de artikelen 30a, eerste en derde lid, en 30aa, eerste lid.

IV

In artikel II wordt in artikel 87, vijfde lid, onderdeel a, «artikel 30a, eerste en derde lid» vervangen door: de artikelen 30a, eerste en derde lid, en 30aa, eerste lid.

Toelichting

Het wetsvoorstel voorziet in regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer. Met dit amendement wordt mogelijk gemaakt dat ook de markt van mobiliteitsdienstverlening bij algemene maatregel van bestuur kan worden gereguleerd. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij bepalingen die gelden op de telecommarkt en wordt uitvoering gegeven aan de aangenomen motie Dik-Faber/De Boer (Kamerstukken II 2013/14, 23 645, nr. 553).

In de Telecommunicatiewet zijn bepalingen geïntroduceerd die aanbieders van telecommunicatiediensten verplicht nieuwe aanbieders toe te laten op hun netwerk middels roaming. Deze nieuwe aanbieders kunnen daarbij bestaande producten doorverkopen op basis van groothandelscontracten maar zij kunnen desgewenst ook eigen producten aanbieden. Hierbij houdt – evenals in het amendement de bedoeling is – de Autoriteit Consument en Markt toezicht op de onderhandelingen over de tarieven.

Recent kwamen enkele aanbieders van mobiliteitskaarten voor de zakelijke markt pas op het laatste moment tot overeenstemming met de NS over nieuwe afspraken voor hun groothandelscontract. Met dit amendement krijgt de ACM meer bevoegdheid om toe te zien op dergelijke onderhandelingen.

Met dit amendement worden vervoerders verder op vergelijkbare wijze als gebeurd is in de telecommarkt verplicht mee te werken aan de toetreding van nieuwe mobiliteitsaanbieders tot de markt. Dit kunnen zowel aanbieders zijn die zelf ook vervoer verzorgen als partijen die zelf geen vervoer verzorgen. Ook kan het zowel gaan om het doorverkopen van bestaande vervoersproducten, zoals nu reeds gebeurt op de zakelijke markt, als om het bundelen van de ingekochte vervoerscapaciteit tot nieuwe producten. Hierdoor kan de vervoersmarkt beter worden bediend en ontstaat meer concurrentie op service.

Met dit amendement wordt het dus mogelijk dat bijvoorbeeld Arriva trajectabonnementen kan verkopen op een traject dat deels wordt afgelegd met NS en deels met Arriva. Arriva verzorgt dan de volledige klantenservice en NS ziet omwille van de privacy alleen nog maar dat er een klant in haar trein zat met een geldig Arriva-abonnement. Andersom wordt het voor NS mogelijk om abonnementen te verkopen waarmee niet alleen de trein maar ook de aansluitende bus van bijvoorbeeld Connexxion is betaald. Doordat ingekochte vervoerscapaciteit zonder tussenkomst van de vervoerder door de mobiliteitsaanbieder kan worden gebundeld tot nieuwe abonnementsvormen kunnen snel nieuwe producten op de markt worden gezet zonder dat hiervoor eerst overleg nodig is in het NOVB. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan kilometerbundels met 1 kilometertarief die geldig is in alle vormen van openbaar vervoer van alle aanbieders waarbij net als in de telecommarkt korting wordt verstrekt als de reiziger een grotere bundel aanschaft.

Door dit amendement kunnen op termijn mogelijk regels op basis van de Wet personenvervoer ten aanzien van de tarieven worden vereenvoudigd omdat er dan meerdere mobiliteitsaanbieders zijn met een landelijk aanbod.

Omdat opening van de markt van mobiliteitsaanbieders zorgvuldig moet worden gerealiseerd en de markt de tijd moet krijgen zich voor te bereiden, roept de indiener de regering bij dezen op een invoerdatum vast te stellen van uiterlijk 1 januari 2018. De gefaseerde inwerkingtredingsbepaling van het wetsvoorstel biedt hiertoe de mogelijkheid.

Dik-Faber