34 036 Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2015

Op 29 juni jongstleden is door het lid Van Weyenberg (D66) een motie ingediend (Kamerstuk 34 036, nr. 16) waarin de regering wordt verzocht om, in overleg met sociale partners te bewerkstelligen dat in cao’s geen afspraken worden gemaakt over het gebruik van bepaalde (voorbeeld)overeenkomsten. Tevens wordt de regering verzocht om, indien deze afspraken toch gemaakt worden, deze niet algemeen verbindend te verklaren.

Vanwege de samenhang met de discussie rond de toekomst van de cao en het onderzoek naar de effecten van algemeen verbindendverklaring zal het kabinet bij aanbieding van het onderzoek aan de Kamer een inhoudelijke reactie geven op deze motie. Naar verwachting wordt dit onderzoek begin september opgeleverd en aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarnaast zal het onderwerp van de motie worden meegenomen in een praktische handreiking voor cao-partijen die naar verwachting in oktober gereed zal zijn.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven