Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534026 nr. 13

34 026 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BEERTEMA

Ontvangen 5 december 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, komt artikel 1.5.1, vijfde lid, als volgt te luiden:

  • 5. Het is de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven niet toegestaan andere activiteiten uit te voeren dan de aan haar door de wet opgedragen taken.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) geen andere activiteiten mag uitvoeren dan de wettelijk genoemde taken en de activiteiten die direct samenhangen met de juiste uitvoering van die taken. Dit betekent dat geen commerciële activiteiten mogen worden uitgevoerd.

Contractactiviteiten zoals cursussen en advieswerk, vastgoedontwikkeling, door onderwijsinstellingen opgerichte (semi)private ondernemingen met een educatief karakter in bijvoorbeeld de horeca en soortgelijke marktactiviteiten hebben in het recente verleden geleid tot ongewenste mengvormen van publieke en private middelen en veroorzaakten te vaak oneerlijke concurrentie. Ook kwam het voor dat verliezen werden afgewenteld op de publieke middelen. Indiener wil dat voorkomen.

Beertema