Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534026 nr. 10

34 026 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LUCAS EN JADNANANSING

Ontvangen 3 december 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel VII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIIA. EVALUATIEBEPALING

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt de evaluatie van deze wet, waarin ook de keuze voor een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan wordt betrokken.

Lucas Jadnanansing