Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534009-(R2035) nr. 9

34 009 (R2035) Voorstel van rijkswet, houdende bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 januari 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt «de besluiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid,» vervangen door: de rechtshandelingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, en de besluiten betreffende beperkende maatregelen, vastgesteld op voet van artikel 29 van het Verdrag betreffende de Europese Unie in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie,.

B

In artikel 3 wordt «besluiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid,» vervangen door: rechtshandelingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, en besluiten betreffende beperkende maatregelen, vastgesteld op voet van artikel 29 van het Verdrag betreffende de Europese Unie in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie.

Toelichting

Deze nota van wijziging strekt tot herstel van een omissie. Europese sancties worden verankerd in Europese Verordeningen. Een uitzondering geldt voor wapenembargo’s, die uitsluitend in Raadsbesluiten op grond van artikel 29 van het EU-Verdrag worden neergelegd. Dergelijke Raadsbesluiten hebben, anders dan verordeningen, geen directe werking, en zijn dan ook niet begrepen in de omschrijving van artikel 1, eerste lid. Wapenembargo’s moeten door de lidstaten zelf in hun nationale rechtsorde worden verwerkt. In verband hiermee worden de verwijzingen in de artikelen 2 en 3 aangevuld.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders