34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor de eenheid van de buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk wenselijk is om bepalingen vast te stellen met het oog op de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van besluiten, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, houdende beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

  • 1. Bepalingen van bindende EU-rechtshandelingen, op voet van artikel 215, eerste en tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, zijn met ingang van de datum van hun inwerkingtreding in Aruba, Curaçao en Sint Maarten op overeenkomstige wijze als in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing. Andere wettelijke bepalingen die niet verenigbaar zijn met de ingevolge de eerste volzin van overeenkomstige toepassing verklaarde bepalingen van bindende EU-rechtshandelingen, blijven buiten toepassing.

  • 2. Van overeenkomstige toepassing op grond van het eerste lid zijn uitgezonderd bepalingen, die uitsluitend verplichtingen tussen de lidstaten van de Europese Unie onderling of verplichtingen jegens organen van de Unie bevatten.

Artikel 2

Aruba, Curaçao en Sint Maarten treffen alle voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de besluiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onverminderd het overigens bij of krachtens rijkswetgeving bepaalde.

Artikel 3

Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden betrokken bij de standpuntbepaling van Nederland met het oog op de totstandkoming van besluiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, die hen raken.

Artikel 4

Reeds bij inwerkingtreding van deze rijkswet geldende bepalingen van bindende EU-rechtshandelingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing vanaf het tijdstip waarop deze rijkswet in werking is getreden.

Artikel 5

Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor invoering van de verschillende artikelen of onderdelen voor de afzonderlijke landen verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 6

Deze rijkswet wordt aangehaald als: Rijkssanctiewet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Naar boven