34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)

Nr. 83 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 januari 2015

Mijn voorganger heeft in brieven van 28 juni 2013 en 12 juli 2013 uw Kamer toegezegd1 u te informeren over het gebruik van de innovatiebox tot en met 2012 op het moment dat voldoende aangiften vennootschapbelasting over 2012 beschikbaar zijn om een betrouwbaar beeld te kunnen schetsen.

De innovatiebox is een fiscaal instrument in de vennootschapsbelasting ter stimulering van innovatie. In het kort is de innovatiebox een optionele regeling, die de mogelijkheid biedt om zelf ontwikkelde immateriële activa toe te delen aan een fiscale boxruimte, waarin onder voorwaarden, de netto voordelen zijn belast met een effectief tarief van 5%. Dit verlaagd tarief wordt bereikt middels een zogenaamde grondslagreductie2.

Zoals in genoemde brieven is aangegeven, gaat het daarbij om informatie over het aantal gebruikers en de omvang van het gebruik. Met het verstrekken van deze informatie loop ik vooruit op de evaluatie van de innovatiebox die later dit jaar volgt. In die evaluatie zal onder andere een nadere analyse van het gebruik worden gemaakt.

De aangiften van de vennootschapsbelasting over de belastingjaren 2010 en 2011 zijn vrijwel allemaal ingediend. Voor 2010 zijn er 910 aangiften waarin een bedrag wordt aangegeven voor het gebruik van de innovatiebox en 1419 aangiften in 2011. Voor 2012 zijn op het moment van het opstellen van dit overzicht 1521 aangiften binnen. Op basis van het aantal bedrijven dat in 2011 van de innovatiebox gebruik heeft gemaakt, maar voor 2012 nog geen aangifte hebben ingediend is een schatting gemaakt van het uiteindelijk te verwachten gebruik in 2012.

Uit onderstaande tabel blijkt dat zowel in 2010 als in 2011 het aantal bedrijven dat de innovatiebox gebruikt toeneemt met circa 400, waarmee het totaal aantal gebruikers in 2012 naar verwachting uitkomt op ruim 1800 bedrijven. De vermindering van de grondslag van de vennootschapsbelasting neemt zowel in 2011 als in 2012 circa € 1 miljard toe tot € 3,4 miljard in 2012. De budgettaire kosten van de innovatiebox stijgen daardoor van € 345 miljoen in 2010 naar € 601 miljoen in 2011 en naar verwachting € 852 miljoen in 2012. Ten tijde van de invoering van de innovatiebox werd de derving voor de structurele situatie geraamd op € 625 miljoen.

Tabel innovatiebox, gebruik en budgettaire kosten in mln euro
 

Aantal aangiften met ibox >0

Grondslag vermindering door ibox

budgettaire kosten

2010

910

1.354

345

2011

1419

2.404

601

2012 (raming)

1841

3.407

852

Om een indruk te geven hoe het gebruik van de innovatiebox over bedrijven is verdeeld, is een eerste analyse gemaakt van de verdeling van het gebruik naar bedrijfsgrootte. Het is gebruikelijk de bedrijfsgrootte af te meten aan het aantal werknemers. De aangiften vennootschapsbelasting bevat echter deze informatie niet. Op basis van de post «lonen en salarissen» uit de aangifte is het aantal werknemers benaderd door uit te gaan van een gemiddeld loon van een voltijdwerker (fte).

De analyse van de verdeling naar bedrijfsgrootte is zowel gemaakt voor het aantal gebruikers als naar de omvang van het gebruik

Bij het stijgend absoluut aantal aangiften in de periode 2010–2012 blijft de verdeling van het aantal gebruikers naar bedrijfsgrootte nagenoeg stabiel. Er is sprake van een lichte verschuiving van het aandeel bedrijven met minder dan 10 fte’s naar bedrijven met 10 tot 50 fte’s. Uit de tabel blijkt dat de innovatiebox een generiek instrument is dat open staat voor en gebruikt wordt door bedrijven in elke bedrijfsgrootteklasse.

Tabel innovatiebox, percentage van het aantal gebruikers naar aantal werknemers (fte’s)

aantal fte's

2010

2011

2012

<10

30%

28%

27%

10–50

33%

35%

36%

50–250

26%

26%

26%

>250

11%

11%

11%

totaal

100%

100%

100%

De volgende tabel betreft het aandeel in het budgettaire beslag. Het aandeel van grootbedrijf in aantallen is 11%, maar in termen van de omvang van het gebruik in 2012 is het 60%. De omvang van het gebruik hangt dus positief samen met de grootte van het bedrijf.

Tabel innovatiebox, percentage van budgettair beslag gebruikers naar aantal werknemers (fte’s)

aantal fte's

2010

2011

2012

<10

28%

25%

20%

10–50

14%

13%

10%

50–250

7%

10%

10%

>250

51%

52%

60%

totaal

100%

100%

100%

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Kamerstuk 33 402 nr. 60 en Kamerstuk 33 402, nr. 62

X Noot
2

Indien door de belastingplichtige wordt gekozen voor toepassing van de innovatiebox, worden de voordelen welke in de innovatiebox vallen slechts voor het 5/H-gedeelte in aanmerking genomen. Daarbij staat H voor het percentage van het hoogste tarief, dat in het desbetreffende jaar van toepassing is. Dit resulteert in een effectief tarief van 5% ((5/25% x de voordelen in de box) x 25% vennootschapsbelasting).

Naar boven