34 000 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015

Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE CALUWÉ EN SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 27 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Sociale vooruitgang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

III

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt het bedrag voor bijdragen aan rechtsstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie onder het gelijknamige artikel te verhogen.

Het afgelopen jaar heeft een aantal wereldwijde ontwikkelingen duidelijk gemaakt dat onveilige situatie op landen- en regio-niveau een gevaar kunnen vormen voor de wereldwijde veiligheid en welvaart. Ontwrichting leidt tot regionale onrust, het vernietigen van (economische) ontwikkeling en brengt grote migratiestromen op gang. In fragiele staten is de positie van vrouwen bovendien bijzonder kwetsbaar. Desalniettemin ligt de allergrootste bezuiniging binnen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking precies op dit begrotingsartikel.

Het versterken veiligheid en rechtsstaatontwikkeling is van groot belang om resultaten op de overige speerpunten mogelijk te maken. Een verlies aan democratische structuren leidt vaak tot een teloorgang van opgebouwde sociale en economische structuren, zoals in Mali en Zuid-Soedan.

Dit amendement heeft als doel de bijdragen aan rechtsstaatontwikkeling, wederopbouw, vredesopbouw, versterkte legitimiteit van democratische structuren en tegengaan van corruptie met 4 miljoen euro te verhogen ten behoeve van de fragiele statenaanpak.

Met de verhoging van dit budget kan in fragiele regio’s meer aandacht aan dit onderwerp worden besteed. Het budget kan deels worden ingezet voor vredesopbouw en rechtsstaatontwikkeling, zoals bijvoorbeeld het faciliteren van binnenkort te houden verkiezingen in Benin. Een ander deel kan worden ingezet voor hulp aan vrouwen in fragiele staten, die vaak slachtoffer zijn van (oorlogs)geweld.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden onder 2.3 en de vrije ruimte van 3.1.

De Caluwé Sjoerdsma

Naar boven