34 000 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMALING EN LEEGTE

Ontvangen 20 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Duurzame handel en investeringen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

III

In artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt in artikel 1 Duurzame handel en investeringen twee miljoen euro aan de bestrijding van wildlife crime besteed. Voor de bestrijding van wildlife crime wordt momenteel nagenoeg geen ontwikkelingsbudget ingezet. Ondertussen slinken diverse populaties van wilde dieren, waaronder olifanten, neushoorns en leeuwen, in hoog tempo. Wildlife crime heeft vergaande consequenties voor economieën in ontwikkelende landen, internationale veiligheid en wereldwijde biodiversiteit. Het behoud van bedreigde diersoorten en hun leefomgeving is van cruciaal belang voor het mondiale ecosysteem en de populatie van wilde dieren dienen actief beschermd te worden in het kader van de bescherming van de mondiale publieke goederen. Wildlife crime is een van de grootste illegale netwerken naast mensen- en drugshandel. Het tegengaan van wildlife crime behoeft ondersteuning aan douane ter plaatse zodat deze de buitenlandse handel niet vervuild.

De dekking voor deze besteding wordt gehaald uit de technische assistentie voor het DGGF, waarvan de bijdrage voor 2015 met één miljoen euro verlaagd wordt (van 15.000 naar 14.000). Het ondersteunen van douane ter plaatse draagt bij aan de mogelijkheden tot investeren in ontwikkelingslanden. Daarnaast wordt een dekking van één miljoen euro gehaald uit het beleidsartikel duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Bij de besteding van dit bedrag wordt de regering verzocht om een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tot stand te brengen. Op deze wijze kan de één miljoen euro die de Minister van Economische Zaken heeft toegezegd in het kader van de bestrijding van wildlife crime op een beleidscoherente manier besteed wordt, in samenspraak met de ambities van de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Daarnaast verzoekt het amendement de regering om de resolutie van het Europese parlement, gericht op de aanpak van stroperij en illegale handel in dieren en dierproducten, te steunen.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden onder 1.3 en 2.3.

Smaling Leegte

Naar boven