34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Nr. 85 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN YPMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 46

Ontvangen 24 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000).

II

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150 (x € 1.000).

Toelichting

In de handreiking «Alert op adoptie» wordt adoptiefouders dringend geadviseerd om gebruik te maken van medisch en psychosociaal nazorgaanbod. Het betreft bijvoorbeeld thuisconsultatie of een cursus voor het versterken van specifieke opvoedvaardigheden. De Stichting Adoptievoorzieningen heeft echter onvoldoende budget om deze taken te kunnen uitvoeren. Met het beschikbare budget kan slechts circa 50 procent van de adoptiekinderen worden bereikt. Dit amendement voegt daarom € 150.000 toe aan de gereserveerde middelen voor de implementatie en de uitvoering van de Jeugdwet; de operationele doelstelling Subsidies en opdrachten wordt verhoogd. Met deze verhoging van het macrobudget worden gemeenten in staat gesteld het bereik van het aanbod van adoptienazorg te vergroten. Overigens kunnen de kennis en expertise die in het kader van adoptienazorg worden opgedaan ook breder in het jeugddomein gedeeld en benut worden, bijvoorbeeld als het gaat om hechtingsproblematiek en pleegzorg. De dekking wordt gevonden in de niet juridische verplichte middelen van artikel 5 (Jeugd).

Van der Staaij Ypma

Naar boven