34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Nr. 35 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 17 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er budget vrijkomt voor het opbouwen van een netwerk van geschoolde en gecertificeerde vrijwilligers om ouderen te ondersteunen. De indiener heeft voor 2015 de dekking gevonden in de vrije ruimte van de subsidies onder artikel 3.2 (Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten). De vrije ruimte voor subsidies onder artikel 3.2 komt neer op 2% van het totaalbedrag. Zij wil benadrukken dat zij dit niet alleen voor 2015 wil regelen, maar ook de 3 jaren daarna ieder jaar een budget wil toekennen.

De indiener is van mening dat in het hele proces van decentralisatie en transitie onafhankelijke cliёntondersteuning specifieke voor de doelgroep ouderen, een extra inspanning vraagt. Gedurende de transitieperiode (2015–2018) dient een landelijk dekkend netwerk opgebouwd te worden van een divers aanbod van vrijwilligers die als ouderenadviseur zijn opgeleid, gecertificeerd en ondersteund. Zij kunnen daarbij een goede aanvulling zijn in het systeem van cliëntondersteuning. Zoals een samenspel tussen informele en formele zorg noodzakelijk is, is ook het samenspel tussen formele en informele cliëntondersteuning verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

Ouderen moeten op een laagdrempelige manier gratis hulp kunnen krijgen en kunnen wellicht hierdoor langer zelfstandig thuis blijven wonen en zelf de regie in handen houden. De dienstverlening van deze vrijwilligers gaat vooral om het geven van informatie, advies en uitleg over de verschillende voorzieningen in de omgeving, maar kan ook gaan over het hervinden van de balans in welzijn en immateriële zaken als eenzaamheid, sociale contacten en het activeren van het sociale netwerk. Zij komen achter de voordeur waar veel instanties moeite hebben om deze hulpbehoevende ouderen te bereiken.

Vrijwillige ouderenadvisering is een onafhankelijke vorm van informele cliëntondersteuning. Het gaat vooral om het helder krijgen van de hulpvraag en om een overzicht te bieden van de mogelijkheden. In sommige gevallen kan een ouderenadviseur ook meegaan naar een gesprek met een medewerker van het WMO loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Om ouderenadviseurs dit belangrijke werk te laten doen is een uniform landelijk systeem van scholing en certificering, met regionale en lokale inbedding, vergelijkbaar met het landelijk netwerk Mentorschap.

Keijzer

Naar boven